Oa̍t-lâm-gú

(Tùi Oa̍t-lâm-gí choán--lâi)

Oa̍t-lâm-gí (Oa̍t-lâm-gí: tiếng Việt) sī 1-khoán siaⁿ-tiāu giân-gú. I tùi Hàn-gí chioh chiâⁿ chē sû-lūi, kòe-khì mā bat iōng hàn-jī kap hóng hàn-jī ê bûn-jī su-siá. Chóng--sī giân-gú ha̍k-ka jīn-ûi Oa̍t-lâm-gí sio̍k-î "Lâm A-chiu gí-hē" (Austroasiatic) ê 1-chióng – kap Hàn-gí bô kâng ka-chok – jī-chhiáⁿ sī ka-chok-lāi siōng chē sú-iōng jîn-kháu ê sêng-oân, pí tē-2-tōa ê Khmer-gí chē-10 pōe.

Oa̍t-lâm-gú
tiếng Việt
Goân-chū kok-ka  Oa̍t-lâm
bú-gí sú-iōng-chiá 76 pah-bān (2009)
Gí-hē
Koaⁿ-hong tē-ūi
Koaⁿ-hong gí-giân  Oa̍t-lâm
Tang-lâm-a Kok-ka Liân-bêng
Sêng-jīn ê
chió-sò͘ gí-giân
Gí-giân tāi-bé
ISO 639-1 vi
ISO 639-2 vie
ISO 639-3 vie
Glottolog viet1252
Linguasphere 46-EBA
Natively Vietnamese-speaking (non-minority) areas of Vietnam[1]
Che bûn-chiong pau-hâm IPA hû-hō. Nā-sī bô siong-koan ê jī-hêng chi-oān, lí khó-lêng ē khoàⁿ tio̍h būn-hō, hng-kheng ia̍h-sī khî-thaⁿ hû-hō, bô-hoat-tō͘ chèng-siông hián-sī Unicode jī-goân. Chhiáⁿ lí khoàⁿ Help:IPA.

Oa̍t-lâm-gí sī Oa̍t-lâm ê kok-chok kiam koaⁿ-hong gí-giân, sī 87% ê Oa̍t-lâm-lâng ê bó-gí. Tī kok-gōa koh ū 2-pah-bān ê sú-iōng-chiá, iû-kî tī Bí-kok, Hoat-kok, sīm-chí Tâi-oân.

Hun-lūi

siu-kái

Hiān-tāi ê hun-lūi-ha̍k kā Oa̍t-lâm-gí pâi tòa Lâm-a-chiu giân-gú ka-chok ê Mon-Khmer hun-ki ē-kha ê Viet-Muong lūi.

Tē-lí hoān-ûi

siu-kái

Kin-kù Ethnologue, Oa̍t-lâm-gí tī sè-kài ê sú-iōng hoān-ûi pau-koat Australia, Kampuchea, Kha-ná-tah, Tiong-kok, Côte d'Ivoire, Suomi, Hoat-kok, Tek-kok, Lao-kok, Martinique, Hô-lân, Sin Caledonia, Norge, Hui-li̍p-pin, Senegal, Thài-kok, Liân-ha̍p Ông-kok, Bí-kok, Vanuatu. Tâi-oân mā ū kúi-ā-bān ê sú-iōng-chiá, chú-iàu sī gōa-lô kap gōa-lâi sim-pū.

Koaⁿ-hong tē-ūi

siu-kái

Oa̍t-lâm-gí sī Oa̍t-lâm ê koaⁿ-hong-gí.

Hong-giân

siu-kái

Hong-giân chi-kan ē-tit sio-thong. Chú-iàu ū 3 chióng: Hà Nội (Pak Oa̍t-lâm-gí), Huế (Tiong Oa̍t-lâm-gí), Sài Gòn (Lâm Oa̍t-lâm-gí). In ê siaⁿ-tiāu sió-khoá ū cheng-chha, Huế hong-giân te̍k-pia̍t bô kâng. Pak Oa̍t-lâm-gí ê hỏi kap ngã ê tiāu pí lâm-pō· hong-giân khu-pia̍t khah bêng-hián.

Hiān-tāi ê phiau-chún-gí (hoat-im kap phèng-im) sī tòe Hà Nội ê tì-sek kai-chân ê khiuⁿ-kháu.

Siaⁿ-ūn

siu-kái

Oa̍t-lâm-gí ū 6 ê siang-tiāu: ngang, huyền, sắc, hỏi, ngã, nặng.

Bûn-jī

siu-kái

Chú-iàu ê bûn-chiuⁿ: Oa̍t-lâm iōng Latin-jī ê le̍k-sú

Hiān-tāi Oa̍t-lâm-bûn sī lô-má-jī ê 1-chióng.

Hàn-jī

siu-kái

Chữ nôm

siu-kái

Quốc ngữ

siu-kái

Chù-kái

siu-kái
  1. From Ethnologue (2009, 2013)

Goā-pō͘ liân-kiat

siu-kái
 
Wikipedia
Wikipedia ū Oa̍t-lâm-gú ê pán-pún.