Khmer-gí (Ko-biân-gí) sī Kampuchea ê koan-hong gí-giân, kap Oa̍t-lâm-gí kâng-khoán sī Lâm-a gí-giân. Khmer-gí ū tāi-iok ū 1500 bān kàu 2000 bān ê chāi-tē sú-iōng-chiá. In ê su-siá hē-thóng sī Khmer bûn-jī, sī Ìn-tō͘-hē bûn-jī ê chi̍t khoán piàn-hêng.