Brahmi-hē bûn-jī

(Tùi Ìn-tō͘-hē bûn-jī choán--lâi)

Brahmi-hē bûn-jī, mā hō chò Ìn-tō͘-hē bûn-jī, sī chi̍t lūi abugida bûn-jī, ia̍h tiō sī im-chiat bûn-jī kap im-sò͘ bûn-jī (jī-bó) ê ha̍p-thé. Chia ê jī sī tùi Ìn-tō͘ ê Brāhmī bûn-jī ta̍uh-ta̍uh-á ián-piàn sán-seng. Tī Ìn-au, Chōng-bián, Dravid, Bông-kó͘, Lâm-tó kap Tâi lóng ū sú-iōng ê kì-lio̍k.

Hân-kok ê hangul mā khó-lêng ū chham-khó.

Ìn-tō͘-hē bûn-jī koh sī Ji̍t-pún ê kana tī jī-tián lāi ê pâi-lia̍t hong-sek lâi-goân.