Ethnologue: Sè-kài ê gú-giân (ing-gú: Ethnologue: Languages of the World; kán-tshing tsò Ethnologue, hong-keh huà (風格化) piàn-tsò Ethnoloɠue) sī tsi̍t-nî tsi̍t-tōo ê ìn-suat pán hām tsāi-suànn tsham-khó tshut-pán bu̍t. the̍h-kióng iú-kuan sè-kài hiān-tsûn gú-giân ê thóng-kè sòo-kì kah kî-thann sìn-sit. Ethnologue tī 1951-nî thâu-tsi̍t-pái huat-hîng, tsit-má ta̍k-nî iû SIL kok-tsè (SIL International) tshut-pán; SIL kok-tsè (SIL International) sī tsi̍t-king tsóng-pōo khiā-tī Bí-kok ê tsuân-kiû Ki-tok-kàu hui îng-lī tsoo-tsit. SIL ê tsú-iàu bo̍k-tik sī gián-kiù, khai-huat kap kì-lio̍k iōng-teh tsong-kàu bo̍k-tik ê gú-giân pīng-tshiánn tshiok-tsìn pat jī (識字).

Ethnologue
Ethnologue's logo
URL www.ethnologue.com Edit this at Wikidata
Siong-gia̍p?
Lūi-hêng Gú-giân tsu-liau-khòo
Chù-chheh Required to access most content
since 2019[1]
Gí-giân Ing-gú
Ióng-iú-chiá Bí-kok SIL International
Pian-chip-chiá Eberhard, David M., Gary F. Simons,
kap Charles D. Fennig

Ethnologue pau-kuat kóng-uē tsiá ê sòo-liōng, tē-tiám, hong-giân, gú-giân kuan-hē, pún-miâ, sóo biâu-su̍t ê tak-tsióng gú-giân hām hong-giân lāi-té tuì sìng-king ê khó-iōng sìng, tuì sóo pò-kò ê tsín-hing lóo-li̍k ê phóo-lia̍k ê biâu-su̍t; í-ki̍p sú-iōng Sè-tāi sit-tiâu iân-sin hun-kip liōng-pió (EGIDS) tuì gú-giân sing-tsûn lîng-li̍k ê kóo-kè.[2][3]

Tsù-kái siu-kái

  1. "World's largest linguistics database is getting too expensive for some researchers". www.science.org (ēng Eng-gí). 2022-11-22 khòaⁿ--ê. 
  2. Lewis, M. Paul; Simons, Gary F. (2010). "Assessing Endangerment: Expanding Fishman's GIDS" (PDF). Romanian Review of Linguistics. 55 (2): 103–120. 
  3. Bickford, J. Albert; Lewis, M. Paul; Simons, Gary F. (2015). "Rating the vitality of sign languages". Journal of Multilingual and Multicultural Development. 36 (5): 513–527. doi:10.1080/01434632.2014.966827. 

Tsham-khó bûn-hiàn siu-kái

Ên-sin ua̍t-to̍k siu-kái

Tsham-ua̍t siu-kái

  • Linguasphere Observatory Register
  • Lists of languages
  • List of language families

Guā-pōo liân-kiat siu-kái