SIL International (í-chá kiò-choè Summer Institute of Linguistics, kán-siá SIL) sī 1-ê hui-gêng-lī sèng ê cho·-chit. In chú-iàu ê bo̍k-piau sī gián-kiù 1-koá-á khah bô-lâng chai, khah pih-suh ê gí-giân, thui-sak bat-jī, mā-sī pang-chān hoan-e̍k Sèng-keng ê sū-kang.

Wycliffe Bible Translators ("Wycliffe Sèng-keng Hoan-e̍k-chiá") sī SIL International ê chí-moē cho·-chit; in choan-mn̂g hoan-e̍k Sèng-keng. Só·-ū ê Wycliffe hoē-oân mā lóng-chóng sī SIL ê hoē-oân.

Le̍k-sú siu-kái

Tī 1930 nî-tāi chhoe-kî, chi̍t-tīn Ki-tok-kàu ê bo̍k-su khì tī Guatemala hia thoân-kàu, kō͘ tong-tē ê Kaqchikel lâng cho͘ sêng Ki-tok-hōe, āu-lâi, SIL International chit-ê cho͘-chit chiū-sī iû Tiúⁿ-lo Kàu-hōe ê Ûi-liâm Thau-sián (William Cameron Townsend) bo̍k-su tī 1934 nî só͘ chhòng-pān ê.[1][2] Thau-sián bo̍k-su oân-sêng Kaqchikel ōe-gí ê Sèng-keng hoan-e̍k liáu-āu, tī 1933 nî ōaⁿ khì kàu Be̍k-se-ko, pang-chān in hia ê goân-chū-bîn gí-giân ê Sèng-keng hoan-e̍k sū-kang.

SIL International ê jī-hêng kap nńg-thé siu-kái

Goā-pō· liân-kiat siu-kái

Chham-khó Chu-liāu siu-kái

  1. George Thomas Kurian, Mark A. Lamport, Encyclopedia of Christianity in the United States, Volume 5, Rowman & Littlefield, USA, 2016, p. 255
  2. Michael C. Howard, Transnationalism and Society: An Introduction, McFarland, USA, 2014, p. 196