Jī-hêng sī kin-kù 1 cho͘ siat-kè goân-chek siat-kè chhut-lâi ê jī-goân-chi̍p. Jī-goân-chi̍p it-poaⁿ siāng ki-pún pau-koah bûn-jī hû-hō (jī), sò͘-bo̍k-jī, phiau-tiám-hû-hō.

Jī-hêng thong-siông ē-tàng piáu-ta̍t chho͘-thé bûn-jī (chhiūⁿ án-ne), chhu-thé bûn-jī (chhiūⁿ án-ne) téng-téng ê hong-keh.

Jī-hêng ê siat-kè kiò-chò jī-hêng-ha̍k (Eng-gí: typography).

Hiān-tāi ê tiān-náu jī-hêng ki-su̍t pau-koah Apple Advanced Typography, OpenType, Graphite chit-kúi-chióng.