Charis SILSIL International khai-hoat ê 1 ê tiān-náu jī-hêng. Che sī kin-kù Bitstream Charter ê bô·-á táⁿ-chō chhut-lâi ê, bo̍k-tek sī beh thê-kiong lâng 1 kâi chiâu-chn̂g ê Unicode serif jī-hêng, lāi-té pau-koah sè-kan só·-ū ê Lô-má-jī iah-sī Cyrillic jī jī-bó, thang chù-im iah-sī siá jī.

Phēng kî-thaⁿ ê SIL jī-hêng Charis SIL ū kúi-ê-á te̍k-sek. Khah chá-kî ê jī-hêng (khó-pí kóng Doulos SIL) kan-taⁿ ū 1 khoán tāng (weight), m̄-koh Charis SIL ū 4 chióng: lô-má-thé (roman), chho·-thé, chhu-thé, chho·-chhu-thé. Charis SIL mā sī SIL sak chhut-lâi ê tē 1 ê "chèng-sek oân-sêng" ê jī-hêng. Kî-thaⁿ ê jī-hêng chú-iàu sī thê-kiong hō· lâng ka-kang iōng--ê (sui-bóng mā sī thèng-hó ti̍t-chiap iōng).

Charis SIL kap Doulos SIL kāng-khoán, ū chi-oān Graphite, OpenType, kap AAT chiah-ê sian-chìn jī-hêng ki-su̍t.

Gōa-pō· liân-kiat Siu-kái