GentiumSIL International chhut-ê 1-thò jī-hêng. I ê bo̍k-tek sī thê-kiong 1-thò chi-oân Lô-má-jī bûn-jī hē-thóng só·-ū jī-bó ê ko-phín-chit jī-hêng. Gentium ū àn-sǹg beh chi-oân Graphite, Opentype, kap AAT chia-ê jī-hêng ki-su̍t. M̄-koh, chit-má ê pán-pún iá-boē án-ne chò.

A sample of the Gentium typeface.
A sample of the Gentium typeface.

Goā-pō· liân-kiat siu-kái