ISO 639

(Tùi ISO 639-1 choán--lâi)

ISO 639 sī 1-ê ISO chhut-pán, koan-hē gí-giân miâ-chheng tāi-bé ê kok-chè phiau-chún. Hiān-chhú-sî ū 2 pō͘-hūn (ISO 639-1, ISO 639-2) í-keng tēng-àn. Kî-thaⁿ pō͘-hūn iáu teh chhiâu.

Gōa-pō͘ liân-kiat Siu-kái