Giân-gú-ha̍k

(Tùi Giân-gí-ha̍k choán--lâi)

It-poaⁿ só· kóng ê Giân-gú-ha̍k (言語學) he̍k-chiá gí-giân-ha̍k (語言學), tō-sī ēng kho-ha̍k ê hong-sek, lâi gián-kiù jîn-lūi ê giân-gú ê ha̍k-kho / ha̍k-būn. Giân-gú-ha̍k-chiá tiō sī teh gián-kiù giân-gú-ha̍k ê ha̍k-chiá.