Thoân-thóng gí-giân-ha̍k jīn-ûi im-sò· sī 1-ê gí-giân ê siaⁿ-im hē-thóng ê ki-pún tan-ūi.

Chá-kî ê gián-kiù-chiá hoat-kak tan-sûn biô-siá gí-giân ê siaⁿ-im (gí-im) ū i ê hān-chè. Gí-im chi-kan ê chha-pia̍t pēng bô tāi-piáu "ū ì-gī ê chha-pia̍t". In kā 1 ê gí-giân lāi-té siong-koan ê gí-im chéng-lí chò 1 ê lí-lūn siōng ê im-sò· tan-ūi. Im-sò· piáu-hiān chhut-lâi ê piàn-hòa tō-sī hia ê gí-im.

Āu--lâi ū gían-kiù-chiá jīn-ûi im-sò· sī 1 khóan sím-lí tan-ūi.

Ū-ê gí-giân bûn-jī ê chiàⁿ-jī-hoat óa-kīn im-sò· hun-sek.

Chá-kî ê Hō-ló-oē Pe̍h-oē-jī khu-pia̍t ts kap ch. Chóng--sī chit 2 ê jī-bó ē-sái kóng tāi-piáu kāng-ê im-sò· ê bô kāng piáu-hiān (allophone). Āu--lâi ê chiàⁿ-jī-hoat tō kan-na iōng ch.