File B BLô-má-jī pâi tē 2 ê jī-bó.

B
B b

(See below)

= File gif
B
Sú-iōng huat
Su-siá hē-thóng Lating jī-bió
Luī-hîng Alphabet
Gú-gên khí-guân Latin language
Gú-im sú-iōng Pang-bô͘:Grid list
Unicode bé-uī U+0041, U+0061
Gú-bió uī-tì 1
Li̍k-sú
Huat-tén
Sî-kan tuāñ-lo̍h ~-700 to present
Ên-sin ê gú-bió Pang-bô͘:Grid list
Tsí-muē gú-bió Pang-bô͘:Grid list
Pèn-thé

(See below)

= File gif
B
Kî-thañ
Kî-thañ tiāñ-tiāñ iōng ê jī-bó a(x), ae, eau

ALô-má-jī pâi tē 1 ê jī-bó

B tāi-piáu ê ì-sù

siu-kái