{{Infobox grapheme |name = A |letter = A a ɑ |variations = (See below) |image = File:A cursiva.gif |imagesize = 200px |imagealt = Writing cursive forms of A |script = Latin script |type = Alphabet |language = Latin language |phonemes=Pang-bô͘:Grid list |unicode=U+0041, U+0061 |alphanumber=1 |number=

|fam1=

F1

|fam2=Proto-Sinaitic 'alp |fam3=Proto-Caanite Aleph |fam4=Phoenician Aleph |fam5=Α α |fam6=𐌀Greek Classical uncial |fam7=Early Latin ALatin 300 AD uncial, version 1 |usageperiod=~-700 to present |children=Pang-bô͘:Grid list |sisters=Pang-bô͘:Grid list |equivalents=


È

É Ě Ê

A tāi-piáu ê ì-sùSiu-kái

Tsham-khó bûn-hiànSiu-kái

  • "English Letter Frequency". Math Explorer's Club (ēng Eng-gí). Cornell University. 2004. goân-loē-iông tī 2014-04-22 hőng khó͘-pih. 2014-05-28 khòaⁿ--ê. 
  • "Percentages of Letter Frequencies per Thousand Words". Trinity College (ēng Eng-gí). 2006. goân-loē-iông tī 2007-01-25 hőng khó͘-pih. 2015-05-11 khòaⁿ--ê. 
  • Ciani, Keith D.; Sheldon, Kennon M. (2010). "A Versus F: The Effects of Implicit Letter Priming on Cognitive Performance". British Journal of Educational Psychology (ēng Eng-gí). 80 (1): 99–119. doi:10.1348/000709909X466479. PMID 19622200. 
  • Diringer, David (2000). "A". Chū Bayer, Patricia. Encyclopedia Americana (ēng Eng-gí). I: A-Anjou (First pán.). Danbury, CT: Grolier. ISBN 978-0-7172-0133-4. 
  • Gelb, I. J.; Whiting, R. M. (1998). "A". Chū Ranson, K. Anne. Academic American Encyclopedia (ēng Eng-gí). I: A–Ang (First pán.). Danbury, CT: Grolier. ISBN 978-0-7172-2068-7. 
  • Hall-Quest, Olga Wilbourne (1997). "A". Chū Johnston, Bernard. Collier's Encyclopedia (ēng Eng-gí). I: A to Ameland (First pán.). New York, NY: P.F. Collier. 
  • Hoiberg, Dale H., pian. (2010). "A". Encyclopædia Britannica (ēng Eng-gí). 1: A-ak–Bayes. Chicago, IL: Encyclopædia Britannica, Inc. ISBN 978-1-59339-837-8. 
  • McCarter, P. Kyle (1974). "The Early Diffusion of the Alphabet". The Biblical Archaeologist (ēng Eng-gí). 37 (3): 54–68. doi:10.2307/3210965. JSTOR 3210965. 
  • Simpson, J. A.; Weiner, E.S.C., pian. (1989). "A". The Oxford English Dictionary (ēng Eng-gí). I: A–Bazouki (2nd pán.). Oxford, UK: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-861213-1. 

Guā-pōo liân-kiatSiu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: A

Khì Wiktionary chhâ
a chit ê sû.