PubMed sī chi̍t-ê bián-hùi cha-sûn iân-jín, í MEDLINE database ûi-chú, thê-kiong sèⁿ-miā kho-ha̍k kap seng-bu̍t i-ha̍k chú-tê ê chu-liāu. Î-chhî-chiá sī Bí-kok Kok-li̍p Kiān-khong Ián-kiù-īⁿ ê Kok-li̍p I-ha̍k Tô͘-su-koán

PMID siu-kái

PMID sī PubMed kiàn-li̍p kì-lio̍k ê hoan-hō, choân-chheng sī PubMed identifier he̍k-chiá PubMed unique identifier.