Wikidata

iû Ûi-ki Mûi-thé êng-ūn ê, jîn-jîn ē-tàng pian-chip ê chū-iû tì-sek chu-liāu-khò͘, pēng-chhiáⁿ iû sū-kang pian-chip î-hō͘

WikidataWikimedia Ki-kim-hōe koán-lí--ê bāng-chām chi it, i sī chū-iû ê chu-sìn chu-liāu-khò͘.

Wikidata