Wikimedia Ki-kim-hōe (Eng-gí: Wikimedia Foundation Inc.) sī Wikipedia, Wiktionary, Wikiquote, Wikibooks, Wikisource, Kì-liām 911 kap Nupedia ê bó-cho·-chit. Wikimedia sī àn-chiàu Bí-kok Florida-chiu ê hoat-lu̍t cho·-chit ê bô-tì-ì-beh-thàn-chîⁿ ê kong-si (corporation). Wikipedia hoat-khí-jîn chi it Jimbo Wales2003 nî 6-go̍eh 20 chèng-sek soan-pò· Wikimedia tī leh.

Wikimedia Ki-kim-hōe ê ang-á-phiau, iû Wikipedia iōng-chiá "Neolux" siat-kè

MediaWiki sī Wikimedia gī-kang siat-kè chhut-lâi ê wiki nńg-thé.

Chām-gōa liân-kiatSiu-kái