Bāng-chām si bāng-ia̍h ê chit-hap. Lī-iōng Internet téng-kôan ê WWW (sè-kài khoà bāng-lō͘) chit-e hiap-teng kap ki-chè, su-iōng-chiá ē-sài lī-iōng bāng-ia̍h liû-lám-khì lâi khòaⁿ bāng-chām lāi ê bāng-ia̍h.

usap.gov ê bāng-tsām
The nasa.gov home page in 2015