World Wide Web

(Tùi WWW choán--lâi)

World Wide Web (ì-sù: "sè-kài khoah ê bāng-á"), kán-lio̍k chò WWW, he̍k-chiá kiò Web ("bāng"), Hō-ló-ōe it-poaⁿ kóng bāng-lō͘, sī chi̍t khoán kiàn-li̍p tī Internet téng-bīn ê thong-sìn hêng-sek. I ki-pún ê sêng-hun pau-koat chi̍t thò chí-tēng bûn-kiāⁿ (document) goân-sò͘ ê hē-thóng, keng-kòe it-tēng ê tē-chí ē-sài chhōe tio̍h it-tēng ê bûn-kiāⁿ. Chia-ê bûn-kiāⁿ, sī thong-kòe HTTP chit khoán thong-sìn hia̍p-tēng lâi hòng-sàng.

Three capital letter W superimposed on each other, on top the slogan "Let’s Share What We Know", and below "World Wide Web"
The historic World Wide Web logo, designed by Robert Cailliau
A web page displayed in a web browser
A global map of the Web Index for countries in 2014

Iōng-gí siu-kái

World Wide Web kap Internet ū-sî hông tòng chò kâng-khoán ì-sù teh kóng. Chóng-sī in nn̄g hāng mi̍h sī bô-kâng--ê. Internet sī thong-sè-kài tiān-náu bāng-lō͘ sio-chiap sán-seng ê hē-thóng. Nā World Wide Web sī thong-sè-kài bûn-kiāⁿ kap kî-tha Web chu-goân (Web resource) ê chi̍t-ê chi̍p-ha̍p, in keng-kòe hyperlink kap URI lâi liân-kiat. Hia Web chu-goân it-poaⁿ sī thong-kòe HTTP hông chhut-ji̍p, che HTTP ka-ta sī Internet chē khoán thong-sìn hia̍p-tēng ê kî-tiong chi̍t khoán.[1]

Nā chham-khó Tâi-oân ê Hôa-gí hoan-e̍k, pún khoán mi̍h-kiāⁿ choân-miâ ē-tàng kiò "Choân-kiû Chu-sìn Bāng" (全球資訊網); Kî-tha só͘-chāi it-poaⁿ hoan-e̍k chò "Bān-ûi-bāng" (萬維網).

Chham-khó siu-kái

  • Harry Henderson (2009). "World Wide Web". Encyclopedia of Computer Science and Technology (Revised Edition). Facts On File. ISBN 978-0-8160-6382-6. 

Chù-kha siu-kái

  1. "What is the difference between the Web and the Internet?". World Wide Web Consortium. 18 April 2016 khòaⁿ--ê.