Chōng-gíchōng-cho̍k ê gí-giân, sú-ēng jîn-kháu iak-lia̍k ū 615 bān. I sio̍k tī Hàn-chōng-gí-hē. Iōng chōng-bûn jī-bó su-siá.

Goā-pō͘ liân-kiatSiu-kái

Wikipedia ū Chōng-gí ê pán-pún.