Sai Au-chiu, phó͘-thong ū kóng Se Au (西歐), sī kóng Au-chiu ê sai-pòaⁿ-pō͘, biān-chek iok 500-bān pêng-hong kong-lí, chiàm Au-chiu ê chi̍t pòaⁿ chó-iū. Si̍p-koàn siōng, chit khu koh ē-sái hūn chò Pak Au, Se Au, Lâm Au 3 pō͘-hūn. Chit khu tī Au-A Tāi-lio̍k sai-pō͘, Tāi-se-iûⁿ tang-hōaⁿ, tōa pō͘-hūn tī pak-ūi 35° chì 60°, sio̍k pak un-tài.

Liân-ha̍p-kok jīn-tēng ê Au-chiu 4 khu-he̍k. (Chúi-sek sī Se-au) [1]:
  Pak Au
  Se Au

Hia̍p-gī siōng kóng Au-chiu sai-pō͘ kīn-óa Tāi-se-iûⁿ ê tē-khu kap hù-kīn tó-sū, pau-hâm Eng-lân, So͘-kat-lân, Ài-ní-lân, Hô-lân, Pí-lī-sî, Lô͘-sim-pó, Hoat-lân-se. Tī léng-chiàn sî-kî thong-siông mā kā Au-chiu chu-pún-chú-gī kok-ka kiò Se Au.

Liân-ha̍p-kok ê tēng-gī

siu-kái