Un-tài (溫帶; Eng-bûn: Temperate climate) tī tē-lí-ha̍k siōng, sī ūi-tī a-jia̍t-tài kap ke̍k-khian chi-kan ê khì-hāu-tài. Pak-pòaⁿ-kiû ê un-tài hoān-ûi sī tī pak-hūi 23.5° ê pak-tài chì 66.5° ê pak-ke̍k-khian chi-kan. Lâm-pòaⁿ-kiû ê un-tài hoān-ûi sī tī lâm-hūi 23.5° ê lâm-tài chì 66.5° ê lâm-ke̍k-khian chi-kan. Un-tài khì-hāu pau-hâm un-hô kāu-hō͘ ê hái-iûⁿ-sèng khì-hāu kap sù-kùi hun-bêng ê tāi-lio̍k-sèng khì-hāu. Tāi-pō͘-hūn ê un-tài tē-khu lóng ūi-tī se-hong-tài lāi-bīn.

Un-tài sī le̍k-sek ê khu-he̍k.