Slovakia

Tiong-au ê lāi-lio̍k kok-ka

Slovakia Kiōng-hô-kok (Óa-im: "su-lo̍k-ba̍k-khia", Slovak-gí: Slovenská republika) sī Tiong Au-chiu tiong-pō͘ ê lāi-lio̍k kok-ka. Kah i chiap sio-óa ê kok-ka ū Pho-lân, Chesko, Ò-tē-lī, Hông-gâ-lī, Ukraina.

Slovakia Kiōng-hô-kok
Slovenská republika
Slovakia kî-á
kok-kî
Slovakia kok-hui
kok-hui
Kok-koa: Nad Tatrou sa blýska
« Ta̍t-tek-la soaⁿ-téng ū sih-nah »
Siú-to͘
kap siāng-tōa siâⁿ-chhī
Bratislava
Koaⁿ-hong gí-giân Slovak-gí
Chèng-hú tan-it-chè, gī-hōe-chè, kiōng-hô-kok
• chóng-thóng
Zuzana Čaputová
• chóng-lí
Robert Fico
Li̍p-hoat ki-kò͘ Kok-bîn Gī-hoē
Bīn-chek
• Lóng-chóng
49,035 km2 (18,933 sq mi) (tē 127 miâ)
• chúi-he̍k (%)
0.72
Jîn-kháu
• 2022 nî phó͘-cha
Neutral decrease5,460,185 (tē 117 miâ)
• Bi̍t-tō͘
111/km2 (287.5/sq mi) (tē 88 miâ)
GDP (PPP) 2021 nî kó͘-kè
• Lóng-chóng
Increase$190.277 cha̍p-ek (tē 70 miâ)
• Pêng-kin
Increase$34,815 (tē 41 miâ)
GDP (bêng-gī) 2021 nî kó͘-kè
• Lóng-chóng
Increase$127.533 cha̍p-ek[1] (tē 59 miâ)
• Pêng-kin
Increase$23,457[1] (tē 43 miâ)
Gini (2019 nî) Negative increase 22.8
HDI (2019 nî) Increase 0.860
chin ko · tē 39 miâ
Hoè-pè Au-goân (€) (EUR)
Sî-khu UTC+1 (CET)
• Hā-sî-kan (DST)
UTC+2 (CEST)
Sî-kan keh-sek d. m. yyyy
Khui-chhia hong-hiòng
Tiān-oē khu-hō +421
ISO 3166 tāi-hō SK
Siōng-téng domain .sk

Miâ-chheng siu-kái

Slovakia chit-ê miâ sī túi Slovak-gí ia̍h-sī Chia̍t-khek-gí ê iông-sèng miâ-sû Slovák im-e̍k--kòe-lâi--ê, i ê ì-sù sī “cha-po͘ ê Slav-lâng”. Chi̍t-kóa Sai Au-chiu gí-giân, chhiūⁿ Eng-gí ê Slovakia, Hoat-gí ê Slovaquie, Tek-gí ê Slowakei lóng sī tī Slovák chit-ê su-kin āu-piah ka chi̍t ê ê sû-bóe, tāi-piáu “mó͘-mi̍h-lâng ê thó͘-tē”.

Sī-kóng, tī Slovak-gí lāi-té, Slovakia ê kok-miâ sī tiong-sèng miâ-sû Slovensko, a cha-bó͘ ê Slav-lâng sī kiò-chò Slovenka, chia-ê sû só͘ ēng ê sû-kin Sloven- kî-si̍t sī pí Slovák koh-khah kó͘-chá ê hêng-sek. Ū chi̍t ê kok-miâ kah Slovakia chin sio-siâng ê Slovenia, tō sī ēng chit khoán kó͘-chá hêng-sek ê Slav sû-kin hō-miâ--ê.

Tē-lí siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: Slovakia ê tē-lí

Tē-hêng siu-kái

Kēng-lāi tē-sè khám-khia̍t, chéng-thé lâi kóng sī lâm kē pak koân. Sai-lâm-pō͘ ū khah tōa phiàn ê pêng-goân, sī Donau Hô ê chhiong-chek pêng-goân. Châⁿ tī tiong, pak pō͘ ê soaⁿ-me̍h sī Tatra Soaⁿ, sī koh sī Sai-pō͘ Karpat Soaⁿ-me̍h ê chi̍t pō͘-hūn. Slovakia siōng koân ê soaⁿ sī Gerlachovský Hong (Gerlachovský štít), hái-poa̍t 2655 m, m̄-koh Slovakia lâng it-poaⁿ jīn-ûi Kriváň Soaⁿ khah súi, in ê kok-cho̍k-chú-gī-chiá mā kā Kriváň Soaⁿ tòng-chò in kok-ka ê siōng-teng.

Chúi-bûn siu-kái

Khì-hāu siu-kái

Bûn-hòa siu-kái

Cho̍k-kûn siu-kái

Slovak-lâng sī Slovakia ê chú-thé cho̍k-kûn, in sī Sai Slav-lâng ê chi̍t ê hun-chi, kóng ê gí-giân sī Slovak-gí.

Gí-giân siu-kái

Slovak-gí kah Chesko-gí chiâⁿ chhin, in kāng-khoán sio̍k tī Sai Slav gí-cho̍k. Kî-si̍t Slovak-gí ê tiong-pō͘, sai-pō͘ hong-giân-kûn kah Chesko-gí mā ē-sái hō͘-siong lí-kái.

Le̍k-sú siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: Slovakia ê le̍k-sú

Slav cho̍k-kûn chha-put-to tī 5, 6 sè-kí ê sî-chūn sòa lâi kàu hián-sī ê Slovakia, chi̍t-khai-sí ū kiàn-li̍p ka-kī ê pō͘-lo̍k liân-bêng, chhiūⁿ Samo Tè-kok, Tāi Moravia Ông-kok téng-téng. Tān-sī chū 9 sè-kí khai-sí, Slovak lâng tō tn̂g-kî siū-tio̍h góa-cho̍k ê thóng-tī; thóng-tī-chiá pau-koat Hông-gâ-lī Ông-kok, Osman Tè-kok, Ò-Hông Tè-kok téng-téng.

1918 nî, Ò-Hông Tè-kok tī It-chhù Tāi-chiàn tiong chiàn-pāi, jiân-āu kái-thé, Slovak-lâng kah Chesko lâng sûi soan-pò͘ to̍k-li̍p, kiàn-li̍p Cheskoslovakia Kiōng-hô-kok. Jī-chhù Tāi-chiàn kî-kan, Tek-kok chhim-lio̍k Cheskoslovakia, koh kā i thiah-sòaⁿ, hō͘ Slovakia “to̍k-li̍p”, kiàn-li̍p Slovakia Kiōng-hô-kok, tān-sī si̍t-chè-siōng i sī Tek-kok ê chiông-sio̍k kok-ka, sio̍k tī Chhia-sim-kok.

1945 nî Chhia-sim-kok chiàn-pāi, Cheskoslovakia ho̍k-kok, So͘-liân sûi khan-siâⁿ Cheskoslovakia Kiōng-sán-tóng, hō͘ in tī 1948 nî ê chèng-piàn tiong la̍k-khoân. Chiū-án-ne, Cheskoslovakia chi̍t chiâⁿ-chò kiōng-sán kok-ka, ka-ji̍p So͘-liân chhōa-thâu ê Tang-hong Ke̍k-thoân. 1968 nî, Cheskoslovakia hoat tóng bîn-chú-hòa ūn-thong — Phû-la-ha chi Chhun, soah hō͘ So͘-liân tìn-ap--lo̍h-lâi. 1989 nî Tang Au-chiu bīn-chú-hòa kek-bēng, Cheskoslovakia khai-sí chìn-hêng bīn-chú choán-hêng, chèng-khoân tī chi̍t tang lāi kau hō͘ bîn-soán chèng-hú, kòe-têng tiong bô hoat-seng po̍k-le̍k sū-kiāⁿ, tō chhin-chhiūⁿ si-jiông án-ne, un-sûn koh sūn-sī, sú chheng “Su-jiông Kek-bēng”. 1993 nî, Chesko kah Slovakia hô-pêng hun-lî, pun chò “Chia̍t-khek Kiōng-hô-kok” kah “Slovakia Kiōng-hô-kok” nn̄g ê chú-khoân kok-ka, liâm-mi ka-ji̍p Liân-ha̍p-kok.

21 sè-kí ê Slovakia tn̂g-leh chek-ke̍k chham-ú Au-chiu Chéng-ha̍p — 2004 nî, Slovakia ka-ji̍p Pak-iok, Au-bêng, Sian-kun-khu; 2009 nî ka-ji̍p Euro khu.

Chèng-tī siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: Slovakia ê chèng-tī

Slovakia Kiōng-hô-kok ê chèng-tī thé-chègī-īⁿ-lāi-koh-chè, ū tan-it kok-hōe “Slovakia Kok-bîn Gī-hōe”, in ê kok-hōe soán-kí chè-tō͘ sī si̍t-hêng pí-lē-tāi-piáu-chè, chèng-thóng chè-tō͘ sī to-tóng-chè; hiān-sî chip-chèng--ê sī OĽaNO chèng-tóng liân-bêng. Slovakia chóng-thóng sī kok-ka goân-siú, sī iû jîn-bîn ti̍t-soán sán-seng--ê, tān-sī khoân-le̍k chin iú-hān. Slovakia chóng-lí sī chèng-hú siú-tiúⁿ, i léng-tō lāi-koh si-chèng, pēng-chhiáⁿ tùi kok-hōe hū-chek.

Keng-chè siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: Slovakia ê keng-chè

Slovakia kàu 20 sè-kí chiah khai-sí kang-gia̍p-hòa, tī So͘-liân kè-ōe-keng-chè ê chí-tō hā hoat-tián kǹg-thih-gia̍p, kun-kang-gia̍p. Kiàn-kok liáu-āu, chìn-hêng keng-chè chū-iû-hòa, chhī-tiûⁿ-hòa, khì-gia̍p bîn-êng-hòa, hòe-pè kái-kek. Sui-jiân khí-pō͘ ê ki-chhó͘ khah su lîn-kok Chia̍t-khek, tān-sī in thàu-kòe chhut-kháu, chióng-lē gōa-kok tâu-chu, hùn-tōa ho̍k-bū-gia̍p lâi thui-sak keng-chè sêng-tióng, taⁿ í-keng kàng-kē sit-gia̍p-lu̍t (6%), chèng-hú châi-chêng âng-jī (chiàm GDP ê 2%), kong-chè (chiàm GDP ê 58%), 30 nî í-lâi ê pêng-kin keng-chè-sêng-tióng-lu̍t sī 3.6%, 2023 nî ê jîn-kin GDP (kò͘-bé-le̍k pêng-kè) peh lâi kàu 41,515 Bí-kim (IMF chu-liāu), tī sè-kài kok-kok tiong pâi-miâ tē 43.

Bō͘-e̍k siu-kái

Slovakia ê bō͘-e̍k í Au-bêng lāi-pō͘ ûi chú (79%), thâu saⁿ miâ bō͘-e̍k-phōaⁿTek-kok (22%) , Chia̍t-khek (11%), Pho-lân (8%). In chhut-kháu ê sán-phín tong-tiong, khì-chhia kah siong-koan lêng-kiāⁿ chiàm 27%, ki-hāi kah tiān-chú sán-phín chiàm 20%; kî-tiong, Slovakia ê jîn-kin khì-chhia sán-liōng ê sè-kài tē-it koân, pêng-kin múi 5 ê lâng ta̍k-nî ē seng-sán 1 tâi khì-chhia.

Gōa-pō͘ liân-kiat siu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Slovakia


  1. 1.0 1.1 "World Economic Outlook Database, April 2023". IMF.org. International Monetary Fund. 26 July 2023 khòaⁿ--ê.