Tē-it-chhù Sè-kài Tāi-chiàn

(Tùi It-chhù Tāi-chiàn choán--lâi)

Tē-it-chhù Sè-kài Tāi-chiàn sī chôan-kiû-sèng ê chiàn-cheng, chú-iàu chiàn-tiûⁿ tī Au-chiu, hoat-seng tī 1914 nî kàu 1918 nî kî-kan. Chham-ú chiàn-cheng ê sè-le̍k chú-iàu sī Tiong-iong Tông-bêng-kok (tông-bêng-kok) kap Hia̍p-iok-kok. Pau-hâm kun-tūi chham pêng-bîn, lóng-chóng ū tāi-iok 2000 bān lâng sí-bông, 2100 bān lâng siū-siong.

Tāi-chiàn chìn-chêng Au-chiu kiông-kok ê kiat-bêng koan-hē.

Sè-le̍k siu-kái

Tiong-iong Tông-bêng-kok siu-kái

Chú-iàu kok-ka ū:

 
chiàn-cheng āu-kî ê Tông-bêng-kok (kam-á-sek) chham Hia̍p-iok-kok (le̍k-sek).

Hia̍p-iok-kok siu-kái

Chú-iàu kok-ka ū:

Lēng-gōa ū 20-gōa-ê kok-ka, kî-tiong ū-chi̍t-kóa kan-nā soan-chiàn niâ.