Kun-tūi (軍隊), iā hō-chò bú-chong le̍k-liōng, sī kok-ka ūi-tio̍h pó-hō͘ i-ê kok-ka kap jîn-bîn ê lī-ek, siū-khoân sú-iōng tì-bēng bú-le̍k kap bú-khì ê chèng-kui bú-chong le̍k-liōng. Kun-tūi ê jīn-bū it-poaⁿ sī pó-hō͘ kok-ka kap jîn-bîn, í-ki̍p tùi kî-thaⁿ kok-ka hoat-tōng chiàn-cheng; mā ū chi̍t-kóa kok-ka ê chèng-kui bú-chong le̍k-liōng bô kiò-chò "kun-tūi", chhin-chhiūⁿ oân-choân kun-sū-hòa ê Ji̍t-pún Chū-ōe-tūi.

2009 nî sè-kài kok-kok ê kun-tūi jîn-sò͘

Taⁿ it-poaⁿ kok-ka ê kun-tūi tāi-iok ū lio̍k-kun (hâm hiàn-peng), hái-kun (hâm hái-kun lio̍k-chiàn-tūi) kap khong-kun téng kun-chióng. Lēng-gōa koh ū te̍k-sû pō͘-tūi, thài-khong pō͘-tūi, tiān-chú-chiàn pō͘-tūi téng-téng. Tī kun-jîn tiong, ū kun-koaⁿ, sū-koaⁿ, sū-peng téng kun-kai. Kun-tūi ē-tàng lī-iōng kok-ka gī-bū-e̍k ia̍h-sī chì-goān-e̍k lâi pó-chhiong peng-goân.