Khong-kun sī chú-chhî khong-tiong chok-chiàn ê kun-tūi.

Hui-hêng-ki sī khong-kun chok-chiàn ê chú-le̍k. Chóng-sī ū-ê kun-tūi pí-lūn Tē-jī-chhù Tāi-chiàn Sî-kî ê Bí-kok ia̍h Ji̍t-pún, in hit-chūn khong-tiong chok-chiàn tan-ūi sī siat tī lio̍k-kun kap hái-kun ē-té.

Siong-koan siu-kái