Thài-khongú-tiū tiong thian-thé tāi-khì-chân goā-kháu ê khong-kan. Tī thài-khong tiong chú-iàu chûn-chāi ê mi̍h-kiāⁿ ê kē-bi̍t-tō͘ ê lia̍p-chú iû-kî sī chúi-sò͘ kap helium ê tiān-lî-thé (plasma).