Tāi-khì-khoan

(Tùi Tāi-khì-chân choán--lâi)

Tāi-khì-khoan (大氣圈, Eng.: atmosphere) iā tāi-khì-chân, ū-sî kóng tāi-khì, sī khàm tī thian-bûn bu̍t-thé gōa-bīn ê 1 têng khì-thé. Chia-ê khì-thé siū bu̍t-thé ê tē-sim ín-le̍k khip-ín. Bu̍t-thé ê chit-liōng nā ū-kàu gia̍h, ín-le̍k tō ū-kàu la̍t kè-sio̍k kā khì-thé lia̍h tiâu ê, thang î-chhî 1-ê kò·-tēng ê tāi-khì-chân. Ū-kóa he̍k-chheⁿ ê tāi-khì-chân te̍k-pia̍t kāu; in ê sêng-hūn chú-iàu sī khì-thé, só·-í hō-chò khì-thé tōa he̍k-chheⁿ (gas giant).

Siong-koan ê bûn-chiuⁿ

siu-kái