Tē-kiû ê tāi-khì-khoan

Tē-kiû ê tāi-khì-khoan sī chi̍t-têng pau tiām Tē-kiû sì-ûi, siū tāng-le̍k giú tiâu ê khì-thé, tō sī it-poaⁿ kóng ê khong-khì. Tē-kiû ê tāi-khì-khoan só͘ chhòng-chō ê ap-le̍k, hō͘ e̍k-thài ê chú thang chûn-chāi tī tē-kiû piáu-bīn, lēng-gōa mā ū khip-siu chí-gōa-sòaⁿ, pó-chhî un-loán, kap kiám-chió ke̍k-toan un-tō͘ ê kong-lêng, pó-hō͘ che he̍k-chheⁿ téng ê sèⁿ-miā.

Cho͘-sêng siu-kái

Taⁿ khong-khì ê chú-iàu cho͘-sêng, chiàu thé-chek[1]
Khì-thé Thé-chek(A)
Hō-miâ Hòa-ha̍k-sek ppmv(B) %
Chit-sò͘ N2 780,840 78.084
Sng-sò͘ O2 209,460 20.946
Argon Ar 9,340 0.9340
Jī-sng-hòa thòaⁿ-sò͘ CO2 400 0.04[2]
Neon Ne 18.18 0.001818
Helium He 5.24 0.000524
Methane CH4 1.79 0.000179
Bô hâm tī téng-bīn ê taⁿ khong-khì:
Chúi-cheng-khì(C) H2O 10–50,000(D) 0.001%–5%(D)
chù-kái:

(A)lí-sióng khì-thé, thé-chek hun-lu̍t sī téng-û mole hun-lu̍t,
    lēng-gōa khòaⁿ thé-chek (jia̍t-le̍k-ha̍k)
(B) ppmv: ēng thé-chek sǹg ê pah-bān-hūn-it (ppm)
(C) Tī kui-ê tāi-khì-khoan chú-cheng-khì chiàm 0.25% ê chit-liōng
(D) Chúi-cheng-khì chiàu só͘-chāi chin bô-kâng[3]

Chham-chiàu siu-kái

  1. Source for figures: Carbon dioxide, NOAA Earth System Research Laboratory, (updated 2013-03). Methane, IPCC TAR table 6.1 Archived 2007-06-15 at the Wayback Machine., (updated to 1998). The NASA total was 17 ppmv over 100%, and CO2 was increased here by 15 ppmv. To normalize, N2 should be reduced by about 25 ppmv and O2 by about 7 ppmv.
  2. Vaughan, Adam (2015-05-06). "Global carbon dioxide levels break 400ppm milestone". The Guardian (ēng Eng-gí). ISSN 0261-3077. 2016-12-25 khòaⁿ--ê. 
  3. Wallace, John M. and Peter V. Hobbs. Atmospheric Science; An Introductory Survey.Elsevier. Second Edition, 2006. ISBN 978-0-12-732951-2. Chapter 1