He̍k-chheⁿ (惑星, Eng.: planet), he̍k-chiá tha̍k he̍k-chhiⁿ, sī tī kúi-tō leh se̍h chheⁿ ê chheⁿ-thé, m̄-koh i pún-sin m̄ sī chheⁿ, mā m̄ sī tn̂g-boé-chheⁿ. He̍k-chheⁿ mā ū lâng kóng chò hêng-seng (行星), hêng-chheⁿ, hêng-chhiⁿ.

Thài-iông-hē ê he̍k-chhēⁿ (IAU, 2006), chiàu toā-sè pí-lē oē, siōng téng-koân sī ji̍t-thaû ê chi̍t-su̍t-á-kiáⁿ

Hi-lia̍p-gí kā he̍k-chheⁿ hō-chò πλανήτης, planētēs, ì-sù sī tī thiⁿ-téng pha-pha-chaú ê lô-hàn-kha.

He̍k-chheⁿ ê tēng-gī chāi-lâi lóng ū cheng-gī, ū-ê thian-bûn-ha̍k-ka kiàn-gī Mê-ông-chheⁿ mài sǹg chò thài-iông-hē ê he̍k-chheⁿ, ū-ê kóng ài koh cheng-ka kaù 15, 20, sīm-chì koh-khah chē. Kok-chè Thian-bûn Chó͘-ha̍p (International Astronomical Union) tī 2006 nî koat-gī kā Mê-ông-chheⁿ lia̍t chò é-he̍k-chheⁿ, khiā kóng lán khiā ê thài-iông-hē (solar system) ū 8 lia̍p he̍k-chheⁿ.

Thài-iông-hē í-goā ū chheⁿ-hē (star system) ū ke̍k-té-chiu-kî he̍k-chheⁿ.

Thài-iông-hē siu-kái

Jīn-tēng ê he̍k-chheⁿ siu-kái

Chiàu Kok-chè Thian-bûn Chó͘-ha̍p 2006 nî ê koat-gī, thài-iông-hē ū 8 lia̍p he̍k-chheⁿ. Kap Ji̍t-thaû khah oá--ê pâi tāi-seng:

  1. Chúi-chheⁿ (thian-bûn hû-hō (astronomical symbol)  )
  2. Kim-chheⁿ ( )
  3. Tē-kiû ( ; siòng-miā hû-hō  ) - 1 lia̍p oē-chheⁿ Goe̍h-niû (Luna, Moon)
  4. Hoé-chheⁿ ( ) - 2 lia̍p oē-chheⁿ Deimos, Phobos
  5. Bo̍k-chheⁿ ( ) - 63 lia̍p oē-chheⁿ
  6. Thó·-chheⁿ ( ) - 56 lia̍p oē-chheⁿ
  7. Thiⁿ-ông-chheⁿ ( ; siòng-miā hû-hō  ) - 27 lia̍p oē-chheⁿ
  8. Hái-ông-chheⁿ ( ) - 13 lia̍p oē-chheⁿ

Lēng-goā é-he̍k-chheⁿ:

Goā-pō͘ liân-kiat siu-kái