Thian-ông-chheⁿ

(Tùi Thiⁿ-ông-chheⁿ choán--lâi)

Thian-ông-chheⁿ (天王星, Eng-gí: Uranus) sī Ji̍t-thâu sǹg--koè-lâi tē 7 lia̍p he̍k-chheⁿ. I mā sī 1 lia̍p khì-thé toā he̍k-chheⁿ (gas giant), ti̍t-kèng tē 3 tn̂g, chit-liōng (mass) tē 4 toā. Chheⁿ-siòng hû-hō sī , thian-bûn hû-hō si .

Thian-ông-chheⁿ ⛢
Miâ-hō
Hō-miâ iû-lâi
the Latin form Ūranus of the Greek god Οὐρανός Ouranos
Kúi-tō sèng-chit
Goân-kî J2000
Aphelion 20.11 AU
(3008 Gm)
Kīn-ji̍t-tiám 18.33 AU
(2742 Gm)
19.2184 AU
(2,875.04 Gm)
Lî-sim-lu̍t 0.046381
  • 84.0205 yr
  • 30,688.5 d
  • 42,718 Uranian solar days
369.66 days
6.80 km/s
142.238600°
Khi-pêng 0.773° to ecliptic
6.48° to Sun's equator
1.02° to invariable plane
74.006°
2050-Aug-19
96.998857°
Known satellites 27
Bu̍t-lí sèn-chit
Pêng-kin poàn-kéng
25,362±7 km
Chhiah-tō poàn-kéng
25,559±4 km
4.007 Earths
Ke̍k-tē poàn-kéng
24,973±20 km
3.929 Earths
Píⁿ-pêⁿ-lu̍t 0.0229±0.0008
Îⁿ-chiu 159,354.1 km
8.1156×109 km2
15.91 Earths
Thé-chek 6.833×1013 km3
63.086 Earths
Chit-liōng

(8.6810±0.0013)×1025 kg
14.536 Earths

GM=5,793,939±13 km3/s2
Pêng-kin bi̍t-tō͘
1.27 g/cm3
8.69 m/s2
0.886 g
0.23 (estimate)
21.3 km/s
Hêng-chheⁿ chū-choán chiu-kî
−0.71833 d (retrograde)
17 h 14 min 24 s
Chhiah-tō chū-choán sok-tō͘
2.59 km/s
9,320 km/h
97.77° (to orbit)
Pak-ke̍k chhiah-keng
17h 9m 15s
257.311°
Pak-ke̍k chhiah-hūi
−15.175°
Hoán-siā-lu̍t 0.300 (Bond)
0.488 (geom.)
Piáu-bīn un-tō͘ siōng-kē pêng-kin siōng-koân
bar level 76 K (−197.2 °C)
0.1 bar
(tropopause)
47 K 53 K 57 K
5.38 to 6.03
3.3″ to 4.1″
Tāi-khì-khoan
27.7 km
Thé-chek cho͘-sêng

(Below 1.3 bar)
Gases:

Peng:

Goā-pō͘ liân-kiat

siu-kái
Thài-iông-hē
 
Chheⁿ: Ji̍t-thâu
He̍k-chheⁿ: Chúi-chheⁿ | Kim-chheⁿ | Tē-kiû | Hóe-chheⁿ | Bo̍k-chheⁿ | Thó͘-chheⁿ | Thian-ông-chheⁿ | Hái-ông-chheⁿ
É-he̍k-chheⁿ: Ceres | Mê-ông-chheⁿ | Haumea | Makemake | Eris
Sió-bu̍t-thé: Sió-he̍k-chheⁿ | Hái-ông-chheⁿ goā chheⁿ-thé | Tn̂g-boé-chheⁿ
Oē-chheⁿ: Goe̍h-niû | Hoé-chheⁿ ê | Bo̍k-chheⁿ ê | Thó͘-chheⁿ ê | Thian-ông-chheⁿ ê | Hái-ông-chheⁿ ê
Tīn: Sió-he̍k-chheⁿ-toà | Kuiper-toà | Sàn-loān îⁿ-poâⁿ | Oort-hûn
Chhiáⁿ chham-khó thian-bûn bu̍t-thé, thài-iông-hē ê chheⁿ-thé lia̍t-toaⁿ, chiàu poàⁿ-kèng pâi iah sī chiàu chit-liōng pâi