Thài-iông-hē (太陽系) (solar system) tō sī Ji̍t-thaû kap hiah-ê in-ūi tāng-la̍t koan-hē toè tī i piⁿ--á ê chheⁿ-thé (astronomical object). Chú-iàu sêng-oân ū Ji̍t-thaû, 8 lia̍p he̍k-chheⁿ (planet), kap 165 lia̍p oē-chheⁿ. Chhun--ê mā leh se̍h (orbit) Ji̍t-thaû--ê koh ū é-he̍k-chheⁿ (dwarf planet), sió-he̍k-chheⁿ (asteroid, planetoid), liû-chheⁿ (meteoroid), tn̂g-boé-chheⁿ (comet), kap he̍k-chheⁿ kan ê eng-ia (interplanetary dust).

Thài-iông-hē

Ùi 1930 kàu 2006 nî ū 9 lia̍p he̍k-chheⁿ; IAU tī 2006 nî 8 goe̍h 24 kā Mê-ông-chheⁿ ê tē-ūi kàng-ki̍p pìⁿ é-he̍k-chheⁿ, choaⁿ-á chhun 8 lia̍p.

Goā-pō͘ liân-kiat siu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Solar System

Thài-iông-hē
 
Chheⁿ: Ji̍t-thâu
He̍k-chheⁿ: Chúi-chheⁿ | Kim-chheⁿ | Tē-kiû | Hóe-chheⁿ | Bo̍k-chheⁿ | Thó͘-chheⁿ | Thian-ông-chheⁿ | Hái-ông-chheⁿ
É-he̍k-chheⁿ: Ceres | Mê-ông-chheⁿ | Haumea | Makemake | Eris
Sió-bu̍t-thé: Sió-he̍k-chheⁿ | Hái-ông-chheⁿ goā chheⁿ-thé | Tn̂g-boé-chheⁿ
Oē-chheⁿ: Goe̍h-niû | Hoé-chheⁿ ê | Bo̍k-chheⁿ ê | Thó͘-chheⁿ ê | Thian-ông-chheⁿ ê | Hái-ông-chheⁿ ê
Tīn: Sió-he̍k-chheⁿ-toà | Kuiper-toà | Sàn-loān îⁿ-poâⁿ | Oort-hûn
Chhiáⁿ chham-khó thian-bûn bu̍t-thé, thài-iông-hē ê chheⁿ-thé lia̍t-toaⁿ, chiàu poàⁿ-kèng pâi iah sī chiàu chit-liōng pâi