Ceres (é-he̍k-chheⁿ)

1 Ceres (hû-hō: ⚳)[1] sī 1 lia̍p tiàm tī sió-he̍k-chheⁿ-toà ê é-he̍k-chheⁿ, hoat-hiān-jîn sī Giuseppe Piazzi, tī 1801 nî. CeresLô-má cha-bó͘ sîn-bêng ê miâ.

19 sè-kí chhím hoat-hiān ê sî, lâng lia̍h-chún i hām kî-thaⁿ ê he̍k-chheⁿ sio siâng, só͘-í kā i tòng-chò 1 lia̍p he̍k-chheⁿ. Boé--á khah liáu-kái i ê sèng-chit liáu-aū, tō kā lia̍t chò sió-he̍k-chheⁿ. Sui-bóng 1 Ceres ti̍t-kèng chiah 950 km, i si̍t-chāi sī Thài-iông-hē 13 bān lia̍p sió-he̍k-chheⁿ tang-tiong, siōng kài toā lia̍p, chit-liōng siōng chē, hêng siōng îⁿ ê 1 lia̍p, ē-sái kóng sió-he̍k-chheⁿ-toà ū 3-hūn-1 ê chit-liōng tī i hia. In-ūi án-ne, 2006 nî 8 goe̍h thian-bûn-ha̍k-kài koh kā i kái lia̍t chò 1 lia̍p "é-he̍k-chheⁿ".

Ceres - RC3 - Haulani Crater (22381131691).jpg
Phēng toā-sè: 4 Vesta, 1 Ceres (tiong-ng), Goe̍h-niû
Thài-iông-hē
Eight Planets.png
Chheⁿ: Ji̍t-thâu
He̍k-chheⁿ: Chúi-chheⁿ | Kim-chheⁿ | Tē-kiû | Hóe-chheⁿ | Bo̍k-chheⁿ | Thó͘-chheⁿ | Thian-ông-chheⁿ | Hái-ông-chheⁿ
É-he̍k-chheⁿ: Ceres | Mê-ông-chheⁿ | Haumea | Makemake | Eris
Sió-bu̍t-thé: Sió-he̍k-chheⁿ | Hái-ông-chheⁿ goā chheⁿ-thé | Tn̂g-boé-chheⁿ
Oē-chheⁿ: Goe̍h-niû | Hoé-chheⁿ ê | Bo̍k-chheⁿ ê | Thó͘-chheⁿ ê | Thian-ông-chheⁿ ê | Hái-ông-chheⁿ ê
Tīn: Sió-he̍k-chheⁿ-toà | Kuiper-toà | Sàn-loān îⁿ-poâⁿ | Oort-hûn
Chhiáⁿ chham-khó thian-bûn bu̍t-thé, thài-iông-hē ê chheⁿ-thé lia̍t-toaⁿ, chiàu poàⁿ-kèng pâi iah sī chiàu chit-liōng pâi
  1. JPL/NASA (2015-04-22). "What is a Dwarf Planet?". Jet Propulsion Laboratory. 2022-01-19 khòaⁿ--ê.