Ceres (é-he̍k-chheⁿ)

sió-he̍k-chheⁿ

1 Ceres (hû-hō: ⚳)[17] sī 1 lia̍p tiàm tī sió-he̍k-chheⁿ-toà ê é-he̍k-chheⁿ, hoat-hiān-jîn sī Giuseppe Piazzi, tī 1801 nî. CeresLô-má cha-bó͘ sîn-bêng ê miâ.

1 Ceres ⚳

Ceres in true colour in 2015
Hoat-kiàn[1]
Hoat-kiàn-chiá Giuseppe Piazzi
Hoat-kiàn ji̍t-chí 1 January 1801
Miâ-hō
MPC miâ-hō 1 Ceres
Ho͘-im /ˈsɪərz/
Hō-miâ iû-lâi
Cerēs
Adjectives Cererian, -ean (/sɪˈrɪəriən/)
Kúi-tō sèng-chit[4]
Goân-kî 21 January 2022 (JD 2459600.5 )
Aphelion 2.98 astronomical units (446×10^6 km)
Kīn-ji̍t-tiám 2.55 astronomical units (381×10^6 km)
2.77 astronomical units (414×10^6 km)
Lî-sim-lu̍t 0.0785
4.60 yr
1680 d
1.28 yr
466.6 d[2]
17.9 km/s
291.4°
Khi-pêng 10.6° to ecliptic
9.20° to invariable plane[3]
80.3°
7 December 2022
73.6°
Proper orbital elements[5]
2.77 AU
0.116
9.65°
78.2 deg / yr
4.60358 yr
(1681.458 d)
Precession of perihelion
54.1 arcsec / yr
Precession of the ascending node
−59.2 arcsec / yr
Physical characteristics
Dimensions (964.4 × 964.2 × 891.8) ± 0.2 km[4]
Mean diameter
939.4±0.2 km[4]
Pêng-kin poàn-kéng
469.73 km[6]
2,770,000 km2[d]
Thé-chek 434,000,000 km3[d]
Chit-liōng (9.3835±0.0001)×1020 kg[4]
0.00016 Earths
0.0128 Moons
Pêng-kin bi̍t-tō͘
2.162±0.008 g/cm3[4]
Equatorial surface gravity
Pang-bô͘:Gr m/s2[d]
0.029 g
0.36±0.15[7][lower-alpha 1] (estimate)
Equatorial escape velocity
Pang-bô͘:V2 km/s[d]
Hêng-chheⁿ chū-choán chiu-kî
9.074170±0.000001 h[4]
Chhiah-tō chū-choán sok-tō͘
92.61 m/s[d]
≈4°[9]
Pak-ke̍k chhiah-keng
291.42744°[10]
Pak-ke̍k chhiah-hūi
66.76033°[6]
0.090±0.0033 (V-band)[11]
Piáu-bīn un-tō͘ siōng-kē pêng-kin siōng-koân
Kelvin ≈110[15] 235±4[16]
C[12]
3.34[4]
0.854″ to 0.339″
Phēng toā-sè: 4 Vesta, 1 Ceres (tiong-ng), Goe̍h-niû

19 sè-kí chhím hoat-hiān ê sî, lâng lia̍h-chún i hām kî-thaⁿ ê he̍k-chheⁿ sio siâng, só͘-í kā i tòng-chò 1 lia̍p he̍k-chheⁿ. Boé--á khah liáu-kái i ê sèng-chit liáu-aū, tō kā lia̍t chò sió-he̍k-chheⁿ. Sui-bóng 1 Ceres ti̍t-kèng chiah 950 km, i si̍t-chāi sī Thài-iông-hē 13 bān lia̍p sió-he̍k-chheⁿ tang-tiong, siōng kài toā lia̍p, chit-liōng siōng chē, hêng siōng îⁿ ê 1 lia̍p, ē-sái kóng sió-he̍k-chheⁿ-toà ū 3-hūn-1 ê chit-liōng tī i hia. In-ūi án-ne, 2006 nî 8 goe̍h thian-bûn-ha̍k-kài koh kā i kái lia̍t chò 1 lia̍p "é-he̍k-chheⁿ".

Tsù-sik siu-kái

 1. The value given for Ceres is the mean moment of inertia, which is thought to better represent its interior structure than the polar moment of inertia, due to its high polar flattening.[8]

Tsù-kái siu-kái

 1. Schmadel, Lutz (2003). Dictionary of minor planet names (5th pán.). Germany: Springer. p. 15. ISBN 978-3540002383. goân-loē-iông tī 16 February 2021 hőng khó͘-pih. 21 January 2021 khòaⁿ--ê. 
 2. "On The New Planet Ceres". A Journal of Natural Philosophy, Chemistry, and the Arts (ēng Eng-gí). 1802. goân-loē-iông tī 29 May 2022 hőng khó͘-pih. 29 May 2022 khòaⁿ--ê. 
 3. Souami, D.; Souchay, J. (July 2012). "The solar system's invariable plane". Astronomy & Astrophysics. 543: 11. Bibcode:2012A&A...543A.133S. doi:10.1051/0004-6361/201219011. A133. 
 4. 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 Ín-iōng chhò-gō͘: Bû-hāu ê <ref> tag; chhōe bô chí-miâ ê ref bûn-jī jpl_sbdb
 5. "AstDyS-2 Ceres Synthetic Proper Orbital Elements". Department of Mathematics, University of Pisa, Italy. goân-loē-iông tī 21 November 2011 hőng khó͘-pih. 1 October 2011 khòaⁿ--ê. 
 6. 6.0 6.1 "Asteroid Ceres P_constants (PcK) SPICE kernel file". NASA Navigation and Ancillary Information Facility. goân-loē-iông tī 28 July 2020 hőng khó͘-pih. 8 September 2019 khòaⁿ--ê. 
 7. Mao, X.; McKinnon, W. B. (2018). "Faster paleospin and deep-seated uncompensated mass as possible explanations for Ceres' present-day shape and gravity". Icarus. 299: 430–442. Bibcode:2018Icar..299..430M. doi:10.1016/j.icarus.2017.08.033. 
 8. Ín-iōng chhò-gō͘: Bû-hāu ê <ref> tag; chhōe bô chí-miâ ê ref bûn-jī Park2016
 9. Ín-iōng chhò-gō͘: Bû-hāu ê <ref> tag; chhōe bô chí-miâ ê ref bûn-jī Schorghofer2016
 10. Konopliv, A.S.; Park, R.S.; Vaughan, A.T.; Bills, B.G.; Asmar, S.W.; Ermakov, A.I.; Rambaux, N.; Raymond, C.A.; Castillo-Rogez, J.C.; Russell, C.T.; Smith, D.E.; Zuber, M.T. (2018). "The Ceres gravity field, spin pole, rotation period and orbit from the Dawn radiometric tracking and optical data". Icarus. 299: 411–429. Bibcode:2018Icar..299..411K. doi:10.1016/j.icarus.2017.08.005. 
 11. Ín-iōng chhò-gō͘: Bû-hāu ê <ref> tag; chhōe bô chí-miâ ê ref bûn-jī Li2006
 12. Rivkin, A. S.; Volquardsen, E. L.; Clark, B. E. (2006). "The surface composition of Ceres: Discovery of carbonates and iron-rich clays" (PDF). Icarus. 185 (2): 563–567. Bibcode:2006Icar..185..563R. doi:10.1016/j.icarus.2006.08.022. goân-loē-iông (PDF) tī 28 November 2007 hőng khó͘-pih. 8 December 2007 khòaⁿ--ê. 
 13. King, Bob (5 August 2015). "Let's Get Serious About Ceres". Sky & Telescope. 25 July 2022 khòaⁿ--ê. 
 14. Ín-iōng chhò-gō͘: Bû-hāu ê <ref> tag; chhōe bô chí-miâ ê ref bûn-jī AstDys-object
 15. Ín-iōng chhò-gō͘: Bû-hāu ê <ref> tag; chhōe bô chí-miâ ê ref bûn-jī Dawn2017
 16. Tosi, F.; Capria, M. T.; et al. (2015). "Surface temperature of dwarf planet Ceres: Preliminary results from Dawn". 46th Lunar and Planetary Science Conference: 11960. Bibcode:2015EGUGA..1711960T. 25 May 2021 khòaⁿ--ê. 
 17. JPL/NASA (2015-04-22). "What is a Dwarf Planet?". Jet Propulsion Laboratory. 2022-01-19 khòaⁿ--ê. 
Thài-iông-hē
 
Chheⁿ: Ji̍t-thâu
He̍k-chheⁿ: Chúi-chheⁿ | Kim-chheⁿ | Tē-kiû | Hóe-chheⁿ | Bo̍k-chheⁿ | Thó͘-chheⁿ | Thian-ông-chheⁿ | Hái-ông-chheⁿ
É-he̍k-chheⁿ: Ceres | Mê-ông-chheⁿ | Haumea | Makemake | Eris
Sió-bu̍t-thé: Sió-he̍k-chheⁿ | Hái-ông-chheⁿ goā chheⁿ-thé | Tn̂g-boé-chheⁿ
Oē-chheⁿ: Goe̍h-niû | Hoé-chheⁿ ê | Bo̍k-chheⁿ ê | Thó͘-chheⁿ ê | Thian-ông-chheⁿ ê | Hái-ông-chheⁿ ê
Tīn: Sió-he̍k-chheⁿ-toà | Kuiper-toà | Sàn-loān îⁿ-poâⁿ | Oort-hûn
Chhiáⁿ chham-khó thian-bûn bu̍t-thé, thài-iông-hē ê chheⁿ-thé lia̍t-toaⁿ, chiàu poàⁿ-kèng pâi iah sī chiàu chit-liōng pâi