Sàn-loān îⁿ-poâⁿ

Sàn-loān îⁿ-poâⁿ (scattered disk, scattered disc) sī lán Thài-iông-hē phēng Kuiper-toà khah goā-khaú ê só͘-chāi, hia lóng sī chi̍t-koá peng-peng-léng-léng, hun-pò͘ mā bô kài cha̍t-chiⁿ ê sió-he̍k-chheⁿ (planetoid), hō-chò sàn-loān îⁿ-poâⁿ chheⁿ-thé (scattered disk object). Sàn-loān îⁿ-poâⁿ chheⁿ-thé sǹg sī 1 chióng Hái-ông-chheⁿ goā chheⁿ-thé. Sàn-loān îⁿ-poâⁿ siōng lāi-té kap Kuiper-toà sio kau-kâm, siōng goā-khaú lî Ji̍t-thaû hn̄g-hn̄g-hn̄g, lī-sim-lu̍t koân, chheⁿ-thé kap n̂g-tō (ecliptic) ê kī-lî mā phēng Kuiper-toà ke khah hn̄g.

Goā-pō͘ liân-kiatSiu-kái

Thài-iông-hē
 
Chheⁿ: Ji̍t-thâu
He̍k-chheⁿ: Chúi-chheⁿ | Kim-chheⁿ | Tē-kiû | Hóe-chheⁿ | Bo̍k-chheⁿ | Thó͘-chheⁿ | Thian-ông-chheⁿ | Hái-ông-chheⁿ
É-he̍k-chheⁿ: Ceres | Mê-ông-chheⁿ | Haumea | Makemake | Eris
Sió-bu̍t-thé: Sió-he̍k-chheⁿ | Hái-ông-chheⁿ goā chheⁿ-thé | Tn̂g-boé-chheⁿ
Oē-chheⁿ: Goe̍h-niû | Hoé-chheⁿ ê | Bo̍k-chheⁿ ê | Thó͘-chheⁿ ê | Thian-ông-chheⁿ ê | Hái-ông-chheⁿ ê
Tīn: Sió-he̍k-chheⁿ-toà | Kuiper-toà | Sàn-loān îⁿ-poâⁿ | Oort-hûn
Chhiáⁿ chham-khó thian-bûn bu̍t-thé, thài-iông-hē ê chheⁿ-thé lia̍t-toaⁿ, chiàu poàⁿ-kèng pâi iah sī chiàu chit-liōng pâi