Sió-he̍k-chheⁿ sī tī lán Thài-iông-hē se̍h Ji̍t-thâu ê sè-ê mi̍h-kiāⁿ. Sió-he̍k-chheⁿ sī 1 khóan sè-lia̍p he̍k-chheⁿ (minor planet); in phēng he̍k-chheⁿ ke chiok sè-ê. It-poaⁿ jīn-ûi sió-he̍k-chheⁿ khah chē sī kó·-chá he̍k-chheⁿ hêng-sêng ê sî-chūn chhun--lo̍h-lâi ê gôan-he̍k-chheⁿ-pôaⁿ (protoplanetary disc) ê iù-á sêng-hūn. Tōa pō·-hūn ê sió-he̍k-chheⁿ tiàm chú-iàu ê sió-he̍k-chheⁿ-tòa ū tè chhōe.

951 Gaspra, Galileo thài-khong-chûn tī 1991 nî hip ê.

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Category:Asteroids