Bo̍k-chheⁿ (Jupiter) sī lán Thài-iông-hē siōng toā lia̍p ê he̍k-chheⁿ, ùi Ji̍t-thaû sǹg--chhut-lâi tē 5 lia̍p. Ū lâng kóng Thài-iông-hē tō-sī Ji̍t-thaû, Bo̍k-chheⁿ, kap chi̍t-koá ū--ê bô--ê iù-sap-á. Ū lâng khoàⁿ Bo̍k-chheⁿ ū chiâⁿ kiông ê tāng-le̍k-chéⁿ (gravity well), tō kā kiò-chò Thài-iông-hē ê khip-tîn-khì. Bo̍k-chheⁿ, Thó͘-chheⁿ, Thiⁿ-ông-chheⁿ, kap Hái-ông-chheⁿ chit 4 lia̍p khì-thé toā he̍k-chheⁿ (gas giant) ū-sî-chūn hông kiò-chò "Jovian he̍k-chheⁿ" (Jovian planet). Bo̍k-chheⁿ ê thian-bûn hû-hō.

Bo̍k-chheⁿ

Goā-pō͘ liân-kiatSiu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Jupiter

Chham-khóSiu-kái

  • Bagenal, F. & Dowling, T. E. & McKinnon, W. B. (Eds.). (2004). Jupiter: The planet, satellites, and magnetosphere. Cambridge: Cambridge University Press.
Thài-iông-hē
 
Chheⁿ: Ji̍t-thâu
He̍k-chheⁿ: Chúi-chheⁿ | Kim-chheⁿ | Tē-kiû | Hoé-chheⁿ | Bo̍k-chheⁿ | Thó͘-chheⁿ | Thian-ông-chheⁿ | Hái-ông-chheⁿ
É-he̍k-chheⁿ: Ceres | Mê-ông-chheⁿ | Haumea | Makemake | Eris
Sió-bu̍t-thé: Sió-he̍k-chheⁿ | Hái-ông-chheⁿ goā chheⁿ-thé | Tn̂g-boé-chheⁿ
Oē-chheⁿ: Goe̍h-niû | Hoé-chheⁿ ê | Bo̍k-chheⁿ ê | Thó͘-chheⁿ ê | Thian-ông-chheⁿ ê | Hái-ông-chheⁿ ê
Tīn: Sió-he̍k-chheⁿ-toà | Kuiper-toà | Sàn-loān îⁿ-poâⁿ | Oort-hûn
Chhiáⁿ chham-khó thian-bûn bu̍t-thé, thài-iông-hē ê chheⁿ-thé lia̍t-toaⁿ, chiàu poàⁿ-kèng pâi iah sī chiàu chit-liōng pâi