Kúi-tō tn̂g pòaⁿ-kèng

Kúi-tō tn̂g pòaⁿ-kèng (軌道長半徑; semi-major axis), he̍k-chiá kiò pòaⁿ-tn̂g-te̍k (半長軸), sī kí-hô-ha̍k lāi ê iōng-gí, the̍h-lâi biâu-su̍t thó-îⁿ kap siang-khiok-sòaⁿ.

a sī kúi-tō tn̂g pòaⁿ-kèng, bkùi-tō té pòaⁿ-kèng

Chham-kiàn

siu-kái