Kí-hô-ha̍ksò͘-ha̍k ê 1 ki hun-ki, choan-tô͘ leh chhú-lí khong-kan koan-hē. Ēng keng-giām iah sī ti̍t-kak lâi ê chi̍t-koá ki-pún sèng-chit chò kong-siat lâi piáu-sī khong-kan. Kong-siat bē-tàng chèng-bêng, m̄-koh ē-tit kap sò͘-ha̍k tēng-gī ê kí-hô tô͘-hêng (tiám, ti̍t-soàⁿ, oan-soàⁿ, piáu-bīn, li̍p-thé, ...) chò-hoé the̍h lâi chò lô-chek ê chhui-lūn.