Kin-kù Kok-chè Thian-bûn-ha̍k Chó͘-ha̍p (IAU) 2006 nî ê tēng-gī [1], é-he̍k-chheⁿ (dwarf planet) sī 1 khoán ū ha̍h ē-kha tiâu-kiāⁿ ê chheⁿ-thé (celestial body):

  1. Ū se̍h Ji̍t-thâu;
  2. Chit-liōng ū-kàu hō͘ i ka-kī ê ín-la̍t ah koè (rigid body forces), tì-tio̍h i pìⁿ-chiâⁿ (hydrostatic equilibrium) ê hêng (oá kiû-hêng);
  3. Bô kā i ê kúi-tō hù-kīn chheng chheng-khì;
  4. M̄ sī oē-chheⁿ.


IAU bo̍k-chêng kan-taⁿ sêng-jīm 5 lia̍p é-he̍k-chheⁿ: Ceres, Mê-ông-chheⁿ, Makemake, Eris, Haumea.