Hóe-chheⁿ ê ōe-chheⁿ

(Tùi Hoé-chheⁿ ê oē-chheⁿ choán--lâi)

Kin-á-ji̍t í-keng hoat-hiān ê hoé-chheⁿ ê oē-chheⁿ ū 2 ê, chi̍t ê kiò chò Phobos, chi̍t ê kiò chò Deimos.

Le̍k-sú siu-kái

  • Phobos mā thang kiò chò Hoé-oē-it, 1877 nî hoat-hiān.
  • Deimos mā thang kiò chò Hoé-oē-jī, 1877 nî hoat-hiān.
Thài-iông-hē
 
Chheⁿ: Ji̍t-thâu
He̍k-chheⁿ: Chúi-chheⁿ | Kim-chheⁿ | Tē-kiû | Hóe-chheⁿ | Bo̍k-chheⁿ | Thó͘-chheⁿ | Thian-ông-chheⁿ | Hái-ông-chheⁿ
É-he̍k-chheⁿ: Ceres | Mê-ông-chheⁿ | Haumea | Makemake | Eris
Sió-bu̍t-thé: Sió-he̍k-chheⁿ | Hái-ông-chheⁿ goā chheⁿ-thé | Tn̂g-boé-chheⁿ
Oē-chheⁿ: Goe̍h-niû | Hoé-chheⁿ ê | Bo̍k-chheⁿ ê | Thó͘-chheⁿ ê | Thian-ông-chheⁿ ê | Hái-ông-chheⁿ ê
Tīn: Sió-he̍k-chheⁿ-toà | Kuiper-toà | Sàn-loān îⁿ-poâⁿ | Oort-hûn
Chhiáⁿ chham-khó thian-bûn bu̍t-thé, thài-iông-hē ê chheⁿ-thé lia̍t-toaⁿ, chiàu poàⁿ-kèng pâi iah sī chiàu chit-liōng pâi