Pascal (tan-ūi)

(Tùi Pascal (unit) choán--lâi)

Pascal (hû-hō: Pa) sī chi̍t ê ap-le̍k ê SI ián-seng tan-ūi; tēng-gī sī tan-ūi pêng-hong kong-chhioh gōa-chē newton.

pascal

A pressure gauge reading in psi (red scale) and kPa (black scale)
Tan-ūi chu-sìn
Tan-ūi hē-thóng SI
Bu̍t-lí-liōng pressure or stress
Hû-hō Pa 
Hō-miâ Blaise Pascal
Unit conversions
1 Pa in ...... is equal to ...
   SI base units:    kgm−1s−2
   US customary units:    1.45038×10−4 psi
   atmosphere:    9.86923×10−6 atm
   bar:    10−5 bar
   barye (CGS unit)    10 Ba
Blaise Pascal

Pascal nā siá-chò SI ki-pún tan-ūi:

kî-tiong Nnewton, mkong-chhioh, kgkong-kin, ah s is the bió.

Poē-sò͘ kah iok-sò͘

siu-kái

10 chìn-uī poē-sò͘ hām iok-sò͘ sī sú-iōng piau-chún SI tan-uī sò͘ hêng-sek ê.

Poē-sò͘ Iok-sò͘
Ti̍t miâ Hû-hō Ti̍t miâ Hû-hō
101 Pa decapascal daPa 10−1 Pa decipascal dPa
102 Pa hectopascal hPa 10−2 Pa centipascal cPa
103 Pa kilopascal kPa 10−3 Pa millipascal mPa
106 Pa megapascal MPa 10−6 Pa micropascal μPa
109 Pa gigapascal GPa 10−9 Pa nanopascal nPa
1012 Pa terapascal TPa 10−12 Pa picopascal pPa
1015 Pa petapascal PPa 10−15 Pa femtopascal fPa
1018 Pa exapascal EPa 10−18 Pa attopascal aPa
1021 Pa zettapascal ZPa 10−21 Pa zeptopascal zPa
1024 Pa yottapascal YPa 10−24 Pa yoctopascal yPa
1027 Pa ronnapascal RPa 10−27Pa rontopascal rPa
1030 Pa quettapascal QPa 10−30 Pa quectopascal qPa