Newton (tan-ūi)

(Tùi Newton choán--lâi)

NewtonSI ēng lâi piáu-sī la̍t ê tan-ūi, kì chò N. Hō chit hō miâ sī beh kì-liām Isaac Newton tùi kó͘-tián la̍t-ha̍k ê kòng-hiàn. 1 N sī hō͘ chit-liōng 1 kg ê mi̍h-kiāⁿ sán-seng ta̍k bió 1 m ê ka-sok-tō͘, khiā kóng: