Ka-sok-tō͘

sok-tō͘ ê tōa-sòe kah/ia̍h-sī hong-hiòng tùi sî-kan piàn-hòa ê sok-lu̍t

bu̍t-lí-ha̍k, ka-sok-tō͘ (加速度, Eng.: acceleration) sī sok-tō͘ ê piàn-hoà-lu̍t, khiā kóng sok-tō͘ tùi sî-kan ê bî-hun (derivative). Che sī 1 chióng tn̂g-tō͘/sî-kan² ê hiòng-liōng, tī SI ēng ta̍k bió-cheng² kúi bí lâi piáu-sī, siá chò m/s².

Ka-sok-tō͘ sī sok-tō͘ tùi sî-kan ê piàn-hoà-lu̍t. Tī sok-tō͘ tùi sî-kan ê tô͘, ka-sok-tō͘ tō sī hit tiám chhiat-soàⁿ (tangent) ê chhiâ-lu̍t (slope).

piáu-sī ka-sok-tō͘, piáu-sī sok-tō͘, sî-kan.

Nā sī beh piáu-sī bó͘-mı̍h 1-toāⁿ sî-kan lāi ê ka-sok-tō͘, ē-sái iōng pêng-kin ka-sok-tō͘ chit-ê koan-liām. Kong-sek siá-chò