Ū hong-hiòng kap tōa-sè ê liōng hō-chò hiòng-liōng. Pí-lūn-kóng "hiòng tang-pêng-bīn 20.3 m/s ê sok-tō͘", "ǹg ē-kha 10 kong-kin-tāng ê la̍t".

Hiòng-liōng 1-poaⁿ sī iōng chìⁿ-thâu lâi piáu-sī. Chìⁿ-thâu ê chí-hiòng tāi-piáu hong-hiòng, tn̂g-tō· tāi-pái tōa-sè.