bu̍t-lí-ha̍k, la̍t (力; force) he̍k-chiá le̍k sī kóng hō͘ ū chit-liōng ê mi̍h tit-tio̍h ka-sok-tō͘ ê bu̍t-lí-liōng. Tùi 1 hāng mi̍h, siōng boé ū si̍t-chāi chok-iōng ê la̍t, hoān-sè sī kúi-nā chióng la̍t ha̍p--khí-lâi ê haū-kó.

La̍t mā ē-tit kóng sī 1 hāng mi̍h ūn-tōng-liōng ê piàn-hoà-lu̍t, i sī 1 ê hiòng-liōng, ū hong-hiòng tī--leh. Tī SI, la̍t ê tan-ūi sī N, iā tō sī kg·m·s-2.