Pêng-hong kong-chhioh

Pêng-hong-kong-chhioh (kì-chò ), iah-sī hè-beh (tùi Ji̍t-gí 平米 hêbê (pêng-bí) lâi--ê), kin-kù Kok-chè Tan-ūi Hē-thóng (SI) ê 1-ê ki-pún tan-ūi (m) tō--chhut-lâi ê bīn-chek tōa-sè.

1 m² siong-tong sī:

Tò-sǹg tńg-lai:

  • 1 km² = 1,000,000 m²
  • 1 kong-khéng = 10,000 m²
  • 1 kong-bó· = 100 m²
  • 1 Eng-bó· ≈ 40,470 m²
  • 1 Phêng ≈ 3.3058 m²
  • 1 cm² = 0.0001 m²

Siong-koan ê bûn-chiuⁿ siu-kái