Ti̍t-kèng (直徑) sī sò͘-ha̍k siōng îⁿ-hêng ê sèng-chit chi it, sī thong-koè îⁿ-sim, peng-chhiá nn̄g toan-tiám chiap îⁿ-chiu ê ti̍t-soàⁿ soàⁿ-toāⁿ.

Âng soàⁿ piáu-sī ti̍t-kèng.