Tī Wikipedia sī ēng Kok-chè Im-phiau (IPA) lâi kì kok tan-jī khah giâm-keh ê ho͘-im. Pún pang-chān-ia̍h sī ké-soeh Eng-gí ê pō͘-hūn.

Siong-koan Siu-kái

Chù-kái Siu-kái

Chham-chiàu Siu-kái

Gōa-pō͘ liân-kiat Siu-kái