ISSNKok-chè Phiau-chún Liân-chài Hoan-hō (International Standard Serial Number) ê Eng-gí kán-lio̍k. ISSN sī 8-ê sò͘-jī--ê, ēng lâi tùi liân-chài-sèng ê chhut-pán-bu̍t siat-tēng to̍k-iú hoan-hō.