Su-chhut

(Tùi Chhut-kháu choán--lâi)
"Chhut-kháu" ia̍h ū mn̂g-kháu ê ì-sù.

Chhut-kháu[1], ia̍h su-chhut, sī chí hiòng kok-ka téng koán-hat-niá (jurisdiction) gōa-pō͘ sàng chhut châi-hòe kap ho̍k-bū.

Chham-chiàuSiu-kái

  1. Ogawa Naoyosi, pian. (1931). "出口". Tai-Nichi Dai Jiten 臺日大辭典 [Tâi-Ji̍t Tōa Sû-tián] (ēng Ji̍t-pún-gí). 

Siong-koanSiu-kái

Liân-kiatSiu-kái