Kok-ka GDP (PPP) lia̍t-toaⁿ


Ē-kha sī kok-ka GDP (PPP) lia̍t-toaⁿ.

Tē-tô͘

siu-kái
 
Kok-ka kap i-lāi-tē ê GDP (PPP)
   > $20 tiāu
   $10–$20 tiāu
   $5–$10 tiāu
   $2–$5 tiāu
   $1–$2 tiāu
   $5000 ek – $1 tiāu
   $2500–$5000 ek
   $1000–$2500 ek
   $500–$1000 ek
   $250–$500 ek
   $50–$250 ek
   < $50 ek

Lia̍t-toaⁿ

siu-kái
Kok-ka ia̍h i-lāi-tē ê GDP (PPP, US$ pah-bān)
Kok-ka (ia̍h i-lāi-tē) Hun-khu Tāi-lio̍k IMF[1] Sè-kài Gîn-hâng[2] CIA[3]
kó͘-kè kó͘-kè kó͘-kè
  Tiong-kok Tang A-chiu A-chiu 26,656,766 2021 24,273,360 2020 23,009,780 2020
  Bí-kok Pak Bí-chiu Bí-chiu 22,675,271 2021 20,936,600 2020 19,846,720 2020
  Au-chiu Liân-bêng Au-chiu 20,918,062 2021 20,046,175 2020 19,885,625 2019
  Ìn-tō͘ Lâm A-chiu A-chiu 10,181,166 2021 9,907,028 2020 8,443,360 2020
  Ji̍t-pún Tang A-chiu A-chiu 5,585,786 2021 5,328,033 2019 5,224,850 2019
  Tek-kok Sai Au-chiu Au-chiu 4,743,673 2021 4,469,546 2020 4,238,800 2020
  Lō͘-se-a Tang Au-chiu Au-chiu 4,328,122 2021 4,133,084 2020 3,875,690 2020
  Ìn-nî Tang-lâm A-chiu A-chiu 3,507,239 2021 3,302,377 2020 3,130,470 2020
  Pa-se Lâm Bí-chiu Bí-chiu 3,328,459 2021 3,153,597 2020 2,989,430 2020
  Hoat-kok Sai Au-chiu Au-chiu 3,231,927 2021 3,115,307 2020 2,832,170 2020
  Liân-ha̍p Ông-kok Pak Au-chiu Au-chiu 3,174,921 2021 3,019,057 2020 2,797,980 2020
  Thó͘-ní-kî Sai A-chiu A-chiu 2,749,570 2021 2,371,568 2020 2,393,960 2020
  Be̍k-se-ko Tiong Bí-chiu Bí-chiu 2,613,797 2021 2,428,201 2020 2,306,320 2020
  Í-tāi-lī Lâm Au-chiu Au-chiu 2,610,563 2021 2,491,740 2020 2,322,140 2020
  Tāi-hân Bîn-kok Tang A-chiu A-chiu 2,436,872 2021 2,233,001 2020 2,187,800 2020
  Canada Pak Bí-chiu Bí-chiu 1,978,816 2021 1,827,010 2020 1,742,790 2020
  Se-pan-gâ Lâm Au-chiu Au-chiu 1,959,037 2021 1,815,204 2020 1,714,860 2020
  Saudi A-la-pek Sai A-chiu A-chiu 1,705,519 2021 1,627,982 2020 1,543,240 2020
  Ò-chiu Ò-chiu kap New Zealand Tāi-iûⁿ-chiu 1,415,564 2021 1,349,040 2020 1,250,900 2020
  Tâi-oân Tang A-chiu A-chiu 1,403,663 2021 N/A 1,143,277 2019
  Pho-lân Tang Au-chiu Au-chiu 1,363,766 2021 1,300,375 2020 1,223,460 2020
  Ai-ki̍p Pak Hui-chiu Hui-chiu 1,346,225 2021 1,290,208 2020 1,223,040 2020
  Thài-kok Tang-lâm A-chiu A-chiu 1,329,324 2021 1,272,885 2020 1,206,620 2020
  Iran Sai A-chiu A-chiu 1,148,580 2021 1,101,658 2020 1,044,310 2020
  Oa̍t-lâm Tang-lâm A-chiu A-chiu 1,148,054 2021 842,042 2020 798,210 2020
  Nigeria Sai Hui-chiu Hui-chiu 1,116,255 2021 1,069,189 2020 1,013,530 2020
  Pakistan Lâm A-chiu A-chiu 1,370,075 2021 1,077,210 2020 945,480 2020
  Hô-lân Sai Au-chiu Au-chiu 1,055,502 2021 1,033,018 2020 945,480 2020
  Argentina Lâm Bí-chiu Bí-chiu 1,015,008 2021 942,367 2020 893,310 2020
  Hui-li̍p-pin Tang-lâm A-chiu A-chiu 1,000,617 2021 919,424 2020 871,560 2020
  Má-lâi-se-a Tang-lâm A-chiu A-chiu 978,781 2021 902,586 2020 855,600 2020
  Bangladesh Lâm A-chiu A-chiu 966,485 2021 837,064 2020 793,490 2020
  Colombia Lâm Bí-chiu Bí-chiu 780,262 2021 741,128 2020 683,940 2020
  Lâm-hui-kok Lâm Hui-chiu Hui-chiu 753,113 2021 717,389 2020 680,040 2020
  A-la-pek Liân-ha̍p Thâu-lâng-kok Sai A-chiu A-chiu 683,182 2021 683,523 2019 655,790 2019
  Sūi-se Sai Au-chiu Au-chiu 660,862 2021 616,263 2020 590,710 2020
  Romania Tang Au-chiu Au-chiu 636,481 2021 616,110 2020 556,070 2020
  Pe̍k-ní-gī Sai Au-chiu Au-chiu 623,720 2021 600,544 2020 557,110 2020
  Sin-ka-pho Tang-lâm A-chiu A-chiu 600,063 2021 560,200 2020 531,040 2020
  Sūi-tián Pak Au-chiu Au-chiu 589,751 2021 564,916 2020 524,750 2020
  Ukraina Tang Au-chiu Au-chiu 576,106 2021 545,057 2020 516,680 2020
  Kazakhstan Tiong A-chiu A-chiu 526,746 2021 501,279 2020 475,180 2020
  Ò-tē-lī Sai Au-chiu Au-chiu 517,860 2021 491,315 2020 463,120 2020
  Algeria Pak Hui-chiu Hui-chiu 514,748 2021 494,125 2020 468,400 2020
  Ài-ní-lân Pak Au-chiu Au-chiu 500,270 2021 467,567 2020 447,970 2020
  Chile Lâm Bí-chiu Bí-chiu 491,535 2021 479,199 2020 445,880 2020
  Hiong-káng Tang A-chiu A-chiu 472,395 2021 443,204 2020 420,130 2020
  Chesko Tang Au-chiu Au-chiu 460,933 2021 446,544 2020 409,970 2020
  Peru Lâm Bí-chiu Bí-chiu 439,262 2021 391,680 2020 371,290 2020
  Iraq Sai A-chiu A-chiu 413,316 2021 392,713 2020 372,270 2020
  Í-sek-lia̍t Sai A-chiu A-chiu 399,488 2021 385,773 2020 353,390 2020
  Ná-ui Pak Au-chiu Au-chiu 374,994 2021 339,972 2020 342,060 2020
  Phû-tô-gâ Lâm Au-chiu Au-chiu 370,497 2021 355,500 2020 331,640 2020
  Tan-be̍h Pak Au-chiu Au-chiu 359,048 2021 352,208 2020 326,200 2020
  Hông-gâ-lī Tang Au-chiu Au-chiu 342,708 2021 322,562 2020 302,320 2020
  Hi-lia̍p Lâm Au-chiu Au-chiu 325,304 2021 305,005 2020 292,400 2020
  Sri Lanka Lâm A-chiu A-chiu 306,997 2021 289,888 2020 274,800 2020
  Ethiopia Tang Hui-chiu Hui-chiu 293,485 2021 278,552 2020 264,050 2020
  Morocco Pak Hui-chiu Hui-chiu 291,495 2021 273,663 2020 259,420 2020
  Hun-lân Pak Au-chiu Au-chiu 286,858 2021 282,563 2020 261,390 2020
  Bián-tiān Tang-lâm A-chiu A-chiu 258,677 2021 260,816 2020 277,909 2019
  Qatar Sai A-chiu A-chiu 273,040 2021 259,147 2020 255,010 2019
  Uzbekistan Tiong A-chiu A-chiu 270,013 2021 252,573 2020 235,021 2019
  Kenya Tang Hui-chiu Hui-chiu 262,669 2021 239,401 2020 227,638 2019
  New Zealand Ò-chiu kap New Zealand Tāi-iûⁿ-chiu 226,566 2021 224,989 2020 210,877 2019
  Angola Tiong Hui-chiu Hui-chiu 219,841 2021 214,895 2020 212,285 2019
  Kuwait Sai A-chiu A-chiu 208,323 2021 218,608 2019 209,738 2019
  Dominica Kiōng-hô-kok Caribe Tē-khu Bí-chiu 208,957 2021 194,576 2020 197,735 2019
  Ecuador Lâm Bí-chiu Bí-chiu 201,194 2021 192,246 2020 197,631 2019
  Belarus Tang Au-chiu Au-chiu 192,626 2021 189,854 2020 181,286 2019
  Slovakia Tang Au-chiu Au-chiu 190,277 2021 173,768 2020 178,513 2019
  Sudan Pak Hui-chiu Hui-chiu 185,742 2021 186,087 2020 168,280 2019
  Ghana Sai Hui-chiu Hui-chiu 186,682 2021 173,894 2020 164,640 2019
  Bulgaria Tang Au-chiu Au-chiu 174,998 2021 168,799 2020 161,654 2019
  Tanzania Tang Hui-chiu Hui-chiu 171,006 2021 161,177 2020 149,785 2019
  Guatemala Tiong Bí-chiu Bí-chiu 158,570 2021 149,267 2020 143,416 2019
  Azerbaijan Sai A-chiu A-chiu 151,866 2021 146,111 2020 138,510 2020
  Côte d'Ivoire Sai Hui-chiu Hui-chiu 156,038 2021 143,979 2020 134,048 2019
  Venezuela Lâm Bí-chiu Bí-chiu 144,737 2021 506,339 2011 269,068 2018
  Oman Sai A-chiu A-chiu 138,998 2021 141,533 2019 135,814 2019
  Cuba Caribe Tē-khu Bí-chiu N/A N/A 137,000 2017
  Panama Tiong Bí-chiu Bí-chiu 131,807 2021 115,531 2020 133,587 2019
  Croatia Lâm Au-chiu Au-chiu 142,285 2021 115,361 2020 126,625 2019
  Tunisia Pak Hui-chiu Hui-chiu 127,325 2021 121,279 2020 125,783 2019
  Serbia Lâm Au-chiu Au-chiu 119,532 2021 132,850 2020 116,339 2019
  Puerto Rico Caribe Tē-khu Bí-chiu 112,273 2021 112,683 2020 110,238 2019
  Lietuva Pak Au-chiu Au-chiu 114,035 2021 108,252 2020 103,756 2019
    Nepal Lâm A-chiu A-chiu 122,629 2021 116,802 2020 97,749 2019
  Iok-tàn Sai A-chiu A-chiu 109,296 2021 105,660 2020 101,738 2019
  Costa Rica Tiong Bí-chiu Bí-chiu 107,095 2021 107,138 2020 99,146 2019
  Uganda Tang Hui-chiu Hui-chiu 114,896 2021 105,075 2020 96,838 2019
  Bolivia Lâm Bí-chiu Bí-chiu 105,063 2021 97,672 2020 100,445 2019
  Libya Pak Hui-chiu Hui-chiu 92,083 2021 74,532 2020 102,842 2019
  Cameroon Tiong Hui-chiu Hui-chiu 101,950 2021 100,151 2020 94,248 2019
  Congo Bîn-chú Kiōng-hô-kok Tiong Hui-chiu Hui-chiu 106,138 2021 101,302 2020 95,291 2019
  Lī-pa-lùn Sai A-chiu A-chiu 78,931 2021 83,876 2020 99,761 2019
  Paraguay Lâm Bí-chiu Bí-chiu 98,929 2021 92,815 2020 89,362 2019
  Turkmenistan Tiong A-chiu A-chiu 104,539 2021 96,235 2019 86,858 2018
  Su-lī-a Sai A-chiu A-chiu 136,344 2021 N/A 50,280 2015
  Slovenia Lâm Au-chiu Au-chiu 85,889 2021 83,151 2020 81,614 2019
  Afghanistan Lâm A-chiu A-chiu 83,370 2021 81,268 2020 78,557 2019
  Uruguay Lâm Bí-chiu Bí-chiu 83,170 2021 79,184 2020 74,638 2019
  Bahrain Sai A-chiu A-chiu 77,624 2021 73,476 2020 73,870 2019
  Luxembourg Sai Au-chiu Au-chiu 78,309 2021 74,836 2020 70,966 2019
  Kán-po͘-chē Tang-lâm A-chiu A-chiu 78,065 2021 73,932 2020 72,356 2019
  Ò-mn̂g Tang A-chiu A-chiu 61,623 2021 37,537 2020 79,392 2019
  Yemen Sai A-chiu A-chiu 64,042 2021 92,756 2013 73,630 2017
  Zambia Tang Hui-chiu Hui-chiu 64,638 2021 63,417 2020 61,985 2019
  Latvia Pak Au-chiu Au-chiu 63,539 2021 60,886 2020 59,102 2019
  Liâu-kok Tang-lâm A-chiu A-chiu 62,797 2021 59,910 2020 56,110 2019
  Senegal Sai Hui-chiu Hui-chiu 62,412 2021 58,291 2020 55,324 2019
  El Salvador Tiong Bí-chiu Bí-chiu 57,952 2021 55,126 2020 56,636 2019
  Gruzia Sai A-chiu A-chiu 58,226 2021 55,201 2020 55,776 2019
  Honduras Tiong Bí-chiu Bí-chiu 57,649 2021 53,689 2020 55,825 2019
  Bosnia kap Herzegovina Lâm Au-chiu Au-chiu 51,996 2021 51,219 2020 49,224 2019
  Estonia Pak Au-chiu Au-chiu 52,813 2021 51,106 2020 48,987 2019
  Mali Sai Hui-chiu Hui-chiu 49,987 2021 47,357 2020 45,637 2019
  Burkina Faso Sai Hui-chiu Hui-chiu 50,225 2021 47,642 2020 44,266 2019
  Madagascar Tang Hui-chiu Hui-chiu 46,350 2021 44,114 2020 44,419 2019
  Benin Sai Hui-chiu Hui-chiu 44,616 2021 42,500 2020 38,794 2019
  Botswana Lâm Hui-chiu Hui-chiu 43,389 2021 39,791 2020 40,928 2019
  Zimbabwe Tang Hui-chiu Hui-chiu 41,794 2021 43,034 2020 41,533 2019
  Albania Lâm Au-chiu Au-chiu 43,553 2021 39,211 2020 39,859 2019
  Mozambique Tang Hui-chiu Hui-chiu 43,041 2021 40,536 2020 38,420 2020
  Bông-kó͘ Tang A-chiu A-chiu 42,412 2021 39,669 2020 39,723 2019
  Armenia Sai A-chiu A-chiu 40,500 2021 39,364 2020 40,384 2019
  Malta Lâm Au-chiu Au-chiu 23,501 2021 22,398 2020 22,133 2019
  Papua New Guinea Melanesia Tāi-iûⁿ-chiu 35,464 2021 38,709 2020 38,218 2019
  Trinidad kap Tobago Caribe Tē-khu Bí-chiu 36,413 2021 35,031 2020 36,514 2019
  Ku-pí-lō͘ Sai A-chiu A-chiu 37,271 2021 34,385 2020 35,353 2019
  Nicaragua Tiong Bí-chiu Bí-chiu 36,964 2021 36,899 2020 35,392 2019
  Pak Macedonia Lâm Au-chiu Au-chiu 36,673 2021 35,265 2020 34,333 2019
  Moldova Tang Au-chiu Au-chiu 35,906 2021 34,036 2020 34,680 2019
  Guinea Sai Hui-chiu Hui-chiu 39,093 2021 37,002 2020 32,720 2019
  Kyrgyzstan Tiong A-chiu A-chiu 35,419 2021 32,728 2020 33,918 2019
  Tajikistan Tiong A-chiu A-chiu 37,235 2021 36,800 2020 31,502 2019
  Haiti Caribe Tē-khu Bí-chiu 34,189 2021 33,357 2020 32,724 2019
  Gabon Tiong Hui-chiu Hui-chiu 34,676 2021 33,810 2020 32,480 2019
  Niger Sai Hui-chiu Hui-chiu 33,162 2021 30,563 2020 28,544 2019
  Palestine Kok Sai A-chiu A-chiu 29,582 2021 27,332 2020 21,220 2014
Pang-bô͘:Obsolete source
  Rwanda Tang Hui-chiu Hui-chiu 31,848 2021 28,676 2020 28,118 2019
  Mauritius Tang Hui-chiu Hui-chiu 27,909 2021 25,997 2020 28,947 2019
  Jamaica Caribe Tē-khu Bí-chiu 28,209 2021 27,307 2020 28,779 2019
  Bûn-lâi Tang-lâm A-chiu A-chiu 29,731 2021 28,726 2020 26,906 2019
  Chad Tiong Hui-chiu Hui-chiu 27,421 2021 26,337 2020 25,190 2019
  Chhiah-tō Guinea Tiong Hui-chiu Hui-chiu 26,485 2021 25,172 2020 25,164 2019
  Namibia Lâm Hui-chiu Hui-chiu 24,843 2021 23,839 2020 24,040 2019
  Mauritania Sai Hui-chiu Hui-chiu 25,409 2021 24,443 2020 23,520 2019
  Fiji Melanesia Tāi-iûⁿ-chiu 11,126 2021 10,400 2020 12,178 2019
  Peng-tó Pak Au-chiu Au-chiu 21,520 2021 20,233 2020 20,187 2019
  Kosovo Lâm Au-chiu Au-chiu 21,680 2021 20,182 2020 20,396 2019
  Malawi Tang Hui-chiu Hui-chiu 21,576 2021 30,004 2020 19,741 2019
  Congo Tiong Hui-chiu Hui-chiu 20,005 2021 20,078 2020 19,763 2019
  Somalia Tang Hui-chiu Hui-chiu 14,574 2021 13,909 2020 20,440 2017
  Lâm Sudan Tang Hui-chiu Hui-chiu 11,693 2021 13,231 2015 20,010 2017
  Togo Sai Hui-chiu Hui-chiu 19,199 2021 18,409 2020 12,904 2019
  Bahamas Caribe Tē-khu Bí-chiu 13,254 2021 12,762 2020 14,450 2019
  Sierra Leone Sai Hui-chiu Hui-chiu 14,449 2021 13,868 2020 13,425 2019
  Montenegro Lâm Au-chiu Au-chiu 13,313 2021 12,787 2020 13,357 2019
  Guyana Lâm Bí-chiu Bí-chiu 18,357 2021 15,500 2020 10,240 2019
  Tiâu-sián Bîn-chú-chú-gī Jîn-bîn Kiōng-hô-kok Tang A-chiu A-chiu 12,100 2021 N/A 40,000 2015
  New Caledonia Melanesia Tāi-iûⁿ-chiu N/A N/A 11,110 2017
  Eswatini Lâm Hui-chiu Hui-chiu 10,424 2021 10,272 2020 9,898 2019
  Maldives Lâm A-chiu A-chiu 8,972 2021 7,441 2020 10,370 2019
  Suriname Lâm Bí-chiu Bí-chiu 8,992 2021 9,982 2020 9,606 2019
  Bhutan Lâm A-chiu A-chiu 8,977 2021 8,880 2020 9,029 2019
  Burundi Tang Hui-chiu Hui-chiu 9,446 2021 9,170 2020 8,667 2019
  Eritrea Tang Hui-chiu Hui-chiu 6,706 2021 5,224 2011 9,702 2017
  Monaco Sai Au-chiu Au-chiu N/A N/A 7,672 2015
  Liberia Sai Hui-chiu Hui-chiu 7,706 2021 7,223 2020 7,049 2019
  Man-tó Pak Au-chiu Au-chiu N/A N/A 6,792 2015
  Lesotho Lâm Hui-chiu Hui-chiu 5,904 2021 5,152 2020 5,747 2019
  Guam Micronesia Tāi-iûⁿ-chiu N/A N/A 5,793 2016
  Djibouti Tang Hui-chiu Hui-chiu 6,040 2021 5,713 2020 5,388 2019
  Gambia Sai Hui-chiu Hui-chiu 5,942 2021 5,505 2020 5,218 2019
  Jersey Pak Au-chiu Au-chiu N/A N/A 5,569 2016
  Hoat-kok léng Polynesia Polynesia Tāi-iûⁿ-chiu N/A N/A 5,490 2017
  Bermuda Pak Bí-chiu Bí-chiu N/A 5,449 2019 5,228 2019
  Liechtenstein Sai Au-chiu Au-chiu N/A N/A 4,978 2014
Pang-bô͘:Obsolete source
  Tiong-hui Kiōng-hô-kok Tiong Hui-chiu Hui-chiu 4,985 2021 4,731 2020 4,483 2019
  Cayman Kûn-tó Caribe Tē-khu Bí-chiu N/A 4,985 2019 4,591 2018
  Tang Timor Tang-lâm A-chiu A-chiu 4,192 2021 4,424 2020 4,593 2019
  Barbados Caribe Tē-khu Bí-chiu 4,136 2021 3,902 2020 4,488 2019
  Guinea-Bissau Sai Hui-chiu Hui-chiu 4,469 2021 3,835 2020 3,821 2019
  Cabo Verde Sai Hui-chiu Hui-chiu 3,852 2021 3,546 2020 3,944 2019
  Curaçao Caribe Tē-khu Bí-chiu N/A 4,020 2019 3,856 2019
  Aruba Caribe Tē-khu Bí-chiu 3,499 2021 4,098 2017 4,158 2017
  Bí-kok léng Virgin Kûn-tó Caribe Tē-khu Bí-chiu N/A N/A 3,872 2016
  Guernsey Pak Au-chiu Au-chiu N/A N/A 3,465 2015
  Andorra Lâm Au-chiu Au-chiu N/A N/A 3,327 2015
  Seychelles Tang Hui-chiu Hui-chiu 2,561 2021 2,530 2020 2,852 2019
  Saint Lucia Caribe Tē-khu Bí-chiu 2,539 2021 2,377 2020 2,823 2019
  Belize Tiong Bí-chiu Bí-chiu 2,626 2021 2,567 2020 2,734 2019
  Comoros Tang Hui-chiu Hui-chiu 2,785 2021 2,881 2020 2,603 2019
  Greenland Pak Bí-chiu Bí-chiu N/A N/A 2,413 2015
  Antigua kap Barbuda Caribe Tē-khu Bí-chiu 1,804 2021 1,855 2020 2,127 2019
  San Marino Lâm Au-chiu Au-chiu 2,086 2021 2,148 2019 2,008 2018
  Gibraltar Lâm Au-chiu Au-chiu N/A N/A 2,044 2014
Pang-bô͘:Obsolete source
  Faroe Kûn-tó Pak Au-chiu Au-chiu N/A N/A 2,001 2014
Pang-bô͘:Obsolete source
  Grenada Caribe Tē-khu Bí-chiu 1,747 2021 1,788 2020 1,908 2019
  Só͘-lô-bûn Kûn-tó Melanesia Tāi-iûⁿ-chiu 1,662 2021 1,799 2020 1,783 2019
  Sint Maarten Caribe Tē-khu Bí-chiu N/A 1,471 2018 1,436 2018
  Saint Vincent kap Grenadines Caribe Tē-khu Bí-chiu 1,418 2021 1,417 2020 1,380 2019
  Saint Kitts kap Nevis Caribe Tē-khu Bí-chiu 1,196 2021 1,305 2020 1,396 2019
  Pak Mariana Kûn-tó Micronesia Tāi-iûⁿ-chiu N/A N/A 1,242 2016
  Samoa Polynesia Tāi-iûⁿ-chiu 1,077 2021 1,336 2019 1,285 2019
  Turks kap Caicos Kûn-tó Caribe Tē-khu Bí-chiu N/A 863 2020 1,117 2019
  Vanuatu Melanesia Tāi-iûⁿ-chiu 816 2021 895 2020 945 2019
  São Tomé kap Príncipe Tiong Hui-chiu Hui-chiu 875 2021 937 2020 853 2019
  Dominica Caribe Tē-khu Bí-chiu 841 2021 751 2020 855 2019
  Tonga Polynesia Tāi-iûⁿ-chiu 616 2021 695 2019 667 2019
  Bí-kok léng Samoa Polynesia Tāi-iûⁿ-chiu N/A N/A 658 2016
  Saint-Martin Caribe Tē-khu Bí-chiu N/A N/A 562 2005
Pang-bô͘:Obsolete source
  Eng-kok léng Virgin Kûn-tó Caribe Tē-khu Bí-chiu N/A N/A 500 2017
  Micronesia Micronesia Tāi-iûⁿ-chiu 354 2021 411 2019 390 2018
  Cook Kûn-tó Polynesia Tāi-iûⁿ-chiu N/A N/A 300 2016
  Palau Micronesia Tāi-iûⁿ-chiu 229 2021 330 2019 316 2019
  Kiribati Micronesia Tāi-iûⁿ-chiu 270 2021 289 2020 267 2019
  Saint-Pierre kap Miquelon Pak Bí-chiu Bí-chiu N/A N/A 261 2015
  Marshall Kûn-tó Micronesia Tāi-iûⁿ-chiu 210 2021 247 2019 227 2018
  Falkland Kûn-tó Lâm Bí-chiu Bí-chiu N/A N/A 206 2015
  Anguilla Caribe Tē-khu Bí-chiu N/A N/A 175 2009
Pang-bô͘:Obsolete source
  Montserrat Caribe Tē-khu Bí-chiu N/A N/A 167 2011
Pang-bô͘:Obsolete source
  Nauru Micronesia Tāi-iûⁿ-chiu 132 2021 152 2019 145 2019
  Wallis kap Futuna Polynesia Tāi-iûⁿ-chiu N/A N/A 60 2004
Pang-bô͘:Obsolete source
  Tuvalu Polynesia Tāi-iûⁿ-chiu 52 2021 55 2020 49 2019
  Saint Helena Sai Hui-chiu Hui-chiu N/A N/A 31 2009
Pang-bô͘:Obsolete source

Chù-kha

siu-kái
  • ^2 IMF estimate.
  • ^3 Data excludes French Polynesia.
  • ^a China's PPP is based on prices for 11 administrative regions, extrapolated to the full country, and an urban/rural breakdown. China's entry does not include the two special administrative regions, namely Hong Kong and Macau. These are listed separately.

Chham-khó

siu-kái
  1. "Report for Selected Countries and Subjects". IMF (ēng Eng-gí). 2021-06-26 khòaⁿ--ê. 
  2. "GDP, PPP (current international $) | Data". data.worldbank.org. 2021-07-02 khòaⁿ--ê. 
  3. "Real GDP (purchasing power parity)". CIA. 2 November 2021 khòaⁿ--ê.  Unknown parameter |url-status= ignored (help)